Žmogaus sveikatos samprata lietuvių folklore : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus sveikatos samprata lietuvių folklore: disertacija
Alternative Title:
Concept of human health in Lithuanian folklore
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
167 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – lietuvių pasakos bei sakmės; jos lyginamos su analogiškais papročiais, tikėjimais bei istorinių šaltinių duomenimis. Darbe tyrinėjamas lietuvių folklore atsispindintis su žmogaus sveikata susijusių požiūrių kompleksas: kūno suvokimas, ligų etiologija ir kiti sveikatą veikiantys faktoriai, žmogaus elgesio taisyklės, kuriomis siekta išsaugoti savo / savo artimųjų sveikatą. Darbe keliami trys pagrindiniai tikslai: 1) nagrinėti žmogaus sveikatos sampratą per tradicinėje kultūroje susiformavusį žmogaus kūno suvokimą; 2) apibendrinti ligų kilmės aiškinimo būdus, analizuoti personifikuotų ligų įvaizdžius, nagrinėti požiūrį į neįprastas galias ar priemones turinčius žmones; 3) tyrinėti ligų prevencijos ir terapijos būdus. Siekiant anksčiau nurodytų tikslų, keliami tokie uždaviniai: 1) ieškoti analogiškos informacijos skirtingų žanrų folklore – pasakose, sakmėse, papročiuose ir tikėjimuose; 2) ieškoti folklore atsispindinčios sveikatos sampratos ir žmonių elgesio patvirtinimų istoriniuose šaltiniuose. Nustatyta, kad lietuvių tradicinėje pasaulėžiūroje kūno suvokimas yra ne tik/ ne tiek biologinis, kiek simbolinis. Pagal funkcinę svarbą, atsiskleidžiančią per kūno transformacijas, išskirtos pagrindinės (realios ir mitologinės) bei periferinės kūno dalys. Žmogus lietuvių tradicinėje kultūroje suvokiamas kaip labiau veikiamas ne vidinių, o išorinių faktorių. Žmogaus sveikata saugoma vengiant kontaktų su galinčiomis paveikti būtybėmis arba naudojant apsaugančias nuo jų poveikio priemones. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENSubjects of the work are Lithuanian tales and stories; they are compared with analogous customs, beliefs and data provided by historical sources. The work includes an investigation on the complex of attitudes regarding human health available in Lithuanian folklore: perception of the human body, etiology of diseases and other factors harming the health, rules of human behaviour, which aim to protect the health of a human and his relatives. The three main objectives of the work are as follows: 1) to analyse the concept of human heath via the perception of the human body generated in traditional culture; 2) to generalize the explanation of types and origin of illness, to analyse the images of personified illnesses, to deal with the attitude towards people having unusual skills or measures; 3) to investigate types of prevention and therapy of diseases. The following tasks are posed seeking to implements these aims: 1) to search for analogous information in different folk genres –tales, stories, customs and beliefs; 2) to search for confirmation of the health concept and human behaviour reflected by folklore in historical sources. It has been determined that the perception of the human body in the traditional world view is not only biological but also symbolic. According to functional importance, disclosed via transformation of the human body, the main (real and mythological) and peripheral parts of the human body are distinguished. The human being in traditional Lithuanian culture is being realized as mostly affected not by inner but by outer factors. Human health is protected seeking to avoid contact with creatures capable of being harmful or by applying measures protecting from their negative impact.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11352
Updated:
2022-02-07 20:09:15
Metrics:
Views: 36
Export: