XX a. Lietuvos stiklo plastikos meninio vaizdo raida : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XX a. Lietuvos stiklo plastikos meninio vaizdo raida: disertacija
Alternative Title:
Development of the Image of 20th c. Glass Art in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
178 lap
Notes:
Disert. parašyta Vytauto Didžiojo universitete 1998-2003 metais. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of the artistic image of Lithuanian glass plastic art in the 20th century Kaunas, 2003 39 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama ištirti XX a. Lietuvos stiklo plastikos meninį vaizdą, kurio kaitą sąlygojo stiklo plastikos pokyčiai temos, rūšies, formos, technikos bei medžiagiškumo srityse. Siekiama kuo plačiau ištyrinėti ir pristatyti patį meninį stiklą, kaip iki šiol Lietuvoje nepakankamai pažįstamą dailės sritį. Tuo tikslu nagrinėjami įvairūs XX a. stiklo plastikos kūriniai. Kadangi Lietuvos stiklo meninį vaizdą XX a. veikė įvairios užsienio šalių dailės kryptys, o dailininkų formavimuisi įtakos turėjo skirtingos meno mokyklos, disertacijoje siekta lietuvių stiklo plastiką įvertinti platesniame kultūriniame kontekste. Disertaciją sudaro įvadas, keturios dalys, išvados, bibliografijos ir iliustracijų sąrašai, priedai, vaizdinė medžiaga. Pirma dalis skirta XX a. I p. taikomosios dekoratyvinės dailės bei Lietuvos stiklo plastikos vystymosi sąlygoms apžvelgti. Antra dalis skirta pirmųjų šios dailės srities Lietuvoje profesionalų – S. Ušinskio ir jo mokinių kūrybai aptarti. Trečioje dalyje nagrinėjamos erdvinės stiklo plastikos meninio vaizdo ypatybės. Analizuojant erdvinę stiklo plastiką, siekiama ją suskirstyti į Lietuvoje paplitusias monumentalaus stiklo grupes, išanalizuoti lietuviško stiklo mokyklos ypatumus. Ketvirtoje dalyje nagrinėjami dekoratyvinio meno atgimimo klausimai. Lietuvos stiklo plastikos meninį vaizdą iki 9 deš. sąlygojo funkcionalumo, dekoratyvumo bei monumentalumo siekiai. Todėl ir modernistinė stilistika, ir postmodernistinės raiškos formos Lietuvoje sietinos su stiklo kaitos bei atsinaujinimo galimybėmis.

ENThe dissertation aims at exploring the image of the 20th c. glass art in Lithuania, the variation of which was determined by changes in terms of glass art topics, type, form, technology and material. It seeks to analyse and represent glass art as a field of art still not sufficiently explored in Lithuania. For this purpose various 20th c. glass art works are analysed. Since in the 20th c. Lithuanian glass art was affected by different foreign art trends, and artists were influenced by different art schools, the dissertation aims at evaluating Lithuanian glass art in a wider cultural context. The dissertation consists of an introduction, four parts, conclusions, lists of bibliography and illustrations, appendices and visual material. The first part is dedicated to a review of the development conditions of the first part of the 20th c. Lithuanian applied art and glass art. The second part discusses work of the first professionals in this field of art in Lithuania – S. Ušinskis and his students. The third part analyses peculiarities of the spatial glass art image. While analysing spatial glass art, the author seeks to categorise it into monumental glass groups prevailing in Lithuania and to analyse peculiarities of Lithuanian school of glass art. The fourth part studies the issues of revival of decorative art. Lithuanian glass art image until 1980’s was stipulated by objectives of functionality, decorative style and monumentalise. Therefore modernist stylistics as well as post-modernist expression in Lithuania is related with possibilities of glass variations and renewal.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11343
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 34
Export: