Metaforinio teatro poetika: 8-9 dešimtmečių Lietuvos teatro režisūra, tekstai ir kontekstai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metaforinio teatro poetika: 8-9 dešimtmečių Lietuvos teatro režisūra, tekstai ir kontekstai: disertacija
Alternative Title:
Poetics of metaphoric theater: directing, texts, and contexts in Lithuanian theatre of 80ies and 90ies
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
172 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, Architektūros ir statybos institutas, 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Poetics of the metaphorical theatre: stage direction in Lithuania 1970-1990, texts and contexts Kaunas, 2004 35, [1] p
Summary / Abstract:

LTMokslinės disertacijos tyrimo objektas – XX a. antrosios pusės Lietuvos teatro režisūra; 8–9 dešimtmečiais susiformavusi Lietuvos teatro režisūros kryptis – metaforinis teatras; Jono Vaitkaus ir Eimunto Nekrošiaus 8–9 dešimtmečių kūryba. Disertacijoje teigiama, jog metaforinis teatras, kuris siejamas su režisierių karta, pradėjusia reikštis scenoje 8-ajame dešimtmetyje, nėra vienos grupės fenomenas ar generacijos programa, greičiau – individualias stilistikas siejanti režisūros kryptis, išsiskyrusi iš kitų XX a. antrosios pusės Lietuvos teatro krypčių. Bendrieji metaforinės režisūros bruožai reiškiasi kaip 8–9 dešimtmečių režisierių kūrybą formuojantis veiksnys, kuris leidžia apibrėžti bendruosius metaforinio teatro poetikos metmenis. Metodologinės darbo prielaidos remiasi hermeneutine H. G. Gadamerio ir P. Ricoeuro filosofija, šios filosofijos siūlomomis interpretacinėmis teksto sklaidos strategijomis, taip pat pasitelkiamas komparatyvistinis metodas. Teksto ir konteksto santykio problema spendžiama pasitelkiant H. G. Gadamerio ir M. Bachtino dialogiškumo sampratą. Sceninė metafora disertacijoje suvokiama kaip dialogiškumo variacija: per vizualinę/metaforinę raišką metaforinio teatro kūriniai prisitaikė, kartu ir priešinosi savitam politiniam vėlyvojo totalitarizmo kontekstui. Darbe siekiama užimti atvirą polemizuojančią ir provokuojančią poziciją. Pateikiami teiginiai argumentuojami atsižvelgiant į kutus tekstus, kuriuose apmąstomas 8–9 dešimtmečių Lietuvos teatras, ir polemizuojama, ir polemizuojant su jais.

ENThe research object of the scientific dissertation is directing in Lithuanian theater in the second half of XX c.; Lithuanian theater directing school that formed in 80-ies 90-ies – metaphoric theater; 80-ies 90-ies works of Jonas Vaitkus and Eimuntas Nekrošius. The dissertation claims that metaphoric theater, which is connected to a generation of directors that began to direct on stage in the middle of 80-ies, is not isolated phenomenon belonging to one group or a generational program, rather its is directing school uniting individual styles, standing out of other schools of Lithuanian theater in the second half of XX c. General features of metaphoric directing emerge as a factor shaping works of 80-ies 90-ies directors, which allows to define general dimensions of poetics of metaphoric theater. Methodological assumption of the research is based on hermeneutic philosophy of H. G. Gadamer and P. Ricoeur, interpretational text circulation strategies, suggested by this philosophy, also, the author utilizes comparative method. The problem of relation between text and context is resolved by incorporating H. G. Gadamer’s and M. Bachtin’s concept of dialogue-ness (dialogiškumas). Scenic metaphor in dissertation is understood as a variation of dialogue-ness: using visual/metaphoric expression, works of metaphoric theater adapted and simultaneously resisted political context of the late totalitarianism. The work aims to occupy open, polemic, and provoking position. Presented statements are supported with arguments referring to other texts, which contemplate Lithuanian theater of 80-ies and 90-ies, and engages in polemics with them.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10917
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 12
Export: