Žmogaus teisių sistema civilizacijų sambūvyje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus teisių sistema civilizacijų sambūvyje: disertacija
Alternative Title:
The Co-existence of the human rights system and civilization
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
159 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: System of human rights in the coexistence of civilizations Vilnius, 2004 35 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas yra žmogaus teisių sistemos civilizacijų sambūvyje problemos, akcentuojant žmogaus teisių universalumo, kultūrinio ypatingumo klausimus, taip pat santykio, sąsajos tarp skirtingų kultūrinių ypatingumų problemas ir kiek universalios žmogaus teisių normos gali tarpininkauti tarp kultūrinių ypatingumų. Žmogaus teisių idėja yra fundamentali Europos civilizacijai. Bet jų nebūtinai laikomasi Rytų civilizacijoje. Rytų visuomenės turi daug specifinių tikėjimų ir vertybių, kurios konfrontuoja su tradicine individualistine žmogaus teisų koncepcijos vertybių sistema. Darbe ieškoma pusiausvyros tarp individualių teisių ir pareigų visuomenei, analizuojama kokiu mastu žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip universalios vertybės. Papildomas darbo tyrimo objektas yra Lietuvos žmogaus teisių sistemos Europos civilizacijos kontekste problemos. Lietuvos priklausomybė Europos civilizacijai neleidžia matuoti egzistuojančios žmogaus teisių sistemos tik nacionaliniu aspektu. Darbe analizuojama kiek žmogaus teisių sistema Lietuvoje yra panaši bei istoriškai inspiruota Vakarų civilizacijos žmogaus teisių sistemos, kokios šio bendrumo tendencijos ir perspektyvos. Tyrimas atliekamas remiantis komparatyvistinės metodologijos principais, taikant sisteminės analizės, loginį, istorinį, lyginamąjį, teleologinį, lingvistinį, integracinį ir kitus metodus. Darbe remiamasi teoriniais mokslininkų darbais, tarptautiniais ir regioniniais žmogaus teisių dokumentais, tarptautinių organizacijų ataskaitomis ir pranešimais, nacionalinių teismų praktika, kitais žmogaus teisių dokumentais. [Iš leidinio]

ENThe object of this dissertation is the problems regarding the co-existence of human rights and civilization, focussing on the universality of human rights, culture-specific issues and relations connected with singular features of different cultures and how far the norms of universal human rights can address these singular cultural features. Human rights are fundamental to European civilization, but they do not necessarily hold in Eastern civilizations. In Eastern societies there are many singular beliefs and values which conflict with the traditional, individualistic concept of the human rights system. This work seeks to find a balance between individual right and responsibility to society and analyses how human rights can be considered universal values. An additional objective of this paper is the problems of the Lithuanian human rights system in the context of European civilization. Lithuania’s dependence on European civilization does not allow the existing human rights system to be measured, only aspects of it. It analyses how similar the human rights system in Lithuania is to the historically-inspired human rights system in Western civilizations, what their common features and future perspectives are. The investigation is performed using comparative methodology, applying systematic analysis, logical, historical, comparative, teleological, linguistic, integration and other methods. The work is supported by academic research, international and regional human rights documents, reports and papers by international organisations, national court practice and other human rights documents.

Subject:
Related Publications:
Socialinės tvarkos raidos globalizacijos salygomis problemos / Vytautas Šlapkauskas. Jurisprudencija. 2005, Nr. 70 (62), p. 5-15.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10906
Updated:
2022-02-07 20:08:59
Metrics:
Views: 44
Export: