Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
109 p., [41] iliust., lent. lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiuo darbu siekiama nustatyti pagrindinius XIII a. vidurio – XIV a. Kernavės miesto bendruomenės raidos etapus – atsiradimą, klestėjimą, žlugimą, įvardinti jų priežastis. Miesto bendruomenės modelis rekonstruotas įvertinant istorinę situaciją bei remiantis Kernavės kapinyno ir miesto archeologinių duomenų bazėmis, jų sinteze. Kapinyno struktūrinį modelį išsiaiškinti padėjo aptiktos medžiagos tipologinė, chronologinė bei statistinė duomenų analizė. Šios analizės rezultatus sugretinus su osteologinių tyrimų duomenimis, aiškesnis tampa darbo objekto – miestiečių bendruomenės pobūdis, vidinė struktūra. Kapinyne aptiktų įkapių bei palaidotųjų lyties ir amžiaus grupių santykio matematinė išraiška atskleidė nemažai bendruomenės struktūrinių ypatumų. Derinant kapinyno medžiagą su informacija, gauta tyrinėjant miestą, tyrimo ribos ir galimybės išsiplėtė. Tapo įmanoma rekonstruoti bendruomenės modelį ne tik laike, bet ir erdvėje, per smulkiausios ląstelės – individo padėtį jame. Darbe analizuojama individų lyties bei amžiaus reikšmė apibrėžiant jų statusą bendruomenėje. Nagrinėjama miesto bendruomenės genezė, taigi ir galima etninė bei konfesinė sudėtis. Vienas svarbesnių uždavinių – išsiaiškinti miestiečių bendruomenės skirtumus Lietuvos kaimo bendruomenių kontekste. Svarbu atsakyti į klausimą ar miesto bendruomenės modelis buvo adekvatus kitiems to meto platesnio regiono miestams, kokios buvo jos narių kultūrinės orientacijos kryptys. Analizuojant kapinyno medžiagą, bandoma atsekti miestiečių laidosenos ir pomirtinio pasaulio suvokimo ypatumus.

ENThis paper aims to identify the main steps of the development of Kernavė town in 13th-14th century: the origination, the prosperity, and the collapse, naming the reasons for this. The model of town community has been reconstructed after the evaluation of historic situation, the examination of findings in old Kernavė town and ancient graveyard, and their synthesis. Structural model of the graveyard has been prepared with a help of typological, chronological, and statistical data analysis. The comparison of results from this analysis with the data of osteologic research more obviously discloses the nature and the inside structure of citizens’ community, which is the subject of this paper. Cerements found in the graveyard and mathematical analysis of age groups of people buried disclosed a number of structural particularities. Combining material from the graveyard with the archaeological information from the old town extremely broadened the boundaries and the possibilities of the research. It became possible to reconstruct community model through a position of an individual, the smallest community cell, not only in time but also in space. The paper analyses the importance of individual age in determining his/her status in the community, and examines community genesis including its ethnic and confessional composition. One of more important tasks of the paper was to find out the differences of town communities in rural community context of Lithuania. It is important to define whether this town community model is adequate to that of other towns in wider region and what cultural orientation tendencies were characteristic to community members. The analysis of material collected within the graveyard aims to disclose the understanding of funeral ceremonies and life after death.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10845
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 42
Export: