Vaiko teisė į šeimos ryšius Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Lietuvos teisėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaiko teisė į šeimos ryšius Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Lietuvos teisėje: disertacija
Alternative Title:
A Child’s right to family relations in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Lithuanian law
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
218 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Right of the child to family relations in the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the law of the Republic of Lithuania Vilnius, 2004 25 p
Summary / Abstract:

LTŠioje disertacijoje tiriama vaiko teisė į šeimos ryšius ir jos teisinė apsauga. Atskleidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – EŽTK) taikymo praktikos ypatumus, siekiama nustatyti esamą ir galimą Konvencijos įtaką nacionalinės teisės institutams, susijusiems su teisine vaiko šeimos ryšių apsauga. Pirmojoje darbo dalyje (“EŽTK aiškinimo ir taikymo, ginant vaiko teisę į šeimos ryšius, metodologiniai pagrindai”) analizuojami vaiko teisinis statusas tarptautinėje ir nacionalinėje teisėje, tiriama vaiko teisės į šeimos ryšius samprata ir vieta EŽTK sistemoje. Antrojoje dalyje (“Vaiko kilmės nustatymas”) siekiama “išgryninti” žmogaus teisių standartus, kuriuos implikuoja EŽTK taikymo praktika, ir susieti juos su Lietuvos vaiko kilmės nustatymo instituto tyrimo metu gautais rezultatais. Trečiojoje dalyje (“Vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) nustatymas”) nagrinėjami vaiko teisės į šeimos ryšius apsaugos klausimai tėvams gyvenant skyrium. Ketvirtojoje dalyje (“Tėvų valdžios apribojimas ir vaiko globa (rūpyba)”) pagrindinis dėmesys skiriamas valstybės intervencijos į šeimą problematikai. Atsižvelgdamas į tyrimo išvadas, autorius pateikia konkrečias praktines rekomendacijas, kad būtų galima šalinti nustatytus teisinio reglamentavimo ir teisės taikymo netobulumus. [Iš leidinio]

ENThis dissertation investigates a child’s right to family relations and legal protection of such. Discovering the features of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the Convention) seeking to establish the present and possible influence the Convention can have on national legal institutions related to the legal protection of child family relations. In the first part ‘Methodological bases for explaining the Convention and its application in defence of the child’s right to family relations’, the child’s legal status in national and international law is examined, and the concept of the child’s right to family relations and its place in the Convention are investigated. The second part (‘Establishing a child’s origin’) seeks to clarify the standards of family law which are involved in the practice of applying the Convention and relating them to results obtained from the Lithuanian institution for establishing a child’s origin. The third part (‘Establishing the child’s place of residence and relations with parents who live separately (the mother)’) examines the child’s right to family relations with parents who live separately. The fourth part ‘Limiting parental control and child care (guardianship) pays particular attention to state intervention in family problems. Considering the research conclusions, the author makes concrete, practical recommendations for removing the established legal regulation and improving the application of the law.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10815
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 101
Export: