Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principai ir jų įtvirtinimas Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse: disertacija
Alternative Title:
The Principles of State Penal Jurisdiction and Their Establishment in the Penal Code of the Republic of Lithuania
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
200 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTVieni iš svarbiausių baudžiamojo kodekso straipsnių yra tie, kuriuose įtvirtinami principai, sudarantys sąlygas valstybei įgyvendinti savo baudžiamąją jurisdikciją.[...] Disertacijos darbo tikslas – išnagrinėti valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principus, jų pagrindu paremtos valstybės baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimo problemas bei pateikti siūlymus dėl 1961 m. ir 2000 m. Lietuvos baudžiamųjų kodeksų normų bei kitų Lietuvoje galiojančių teisinių norminių aktų, turinčių įtaką valstybės baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimui, tobulinimo. [...] Disertacijoje nagrinėjamas daugiaaspektis pagal savo išraiškos formas „jurisdikcijos“ terminas, siekiant atskleisti valstybės baudžiamosios jurisdikcijos sampratą, taip pat nagrinėjamos baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimo problemos (teritorinis valstybės baudžiamosios jurisdikcijos principas ir jo įtvirtinimas LR baudžiamajame kodekse, valstybės baudžiamoji jurisdikcija kontinentiniame šelfe ir išskirtinėje ekonominėje zonoje, valstybės teritorinės baudžiamosios jurisdikcijos apribojimai) bei valstybės baudžiamoji jurisdikcija padarius nusikalstamą veiką už Lietuvos teritorijos ribų (eksteritorinė jurisdikcija), valstybės baudžiamosios jurisdikcijos įgyvendinimo būdai, atsisakymas nuo jurisdikcijos. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENAmong the most significant items of a Penal Code are the articles establishing the principles that provide grounds for a State to fulfil its penal jurisdiction function. […] The thesis aims at inquiring into the principles of State penal jurisdiction and the issues of implementation of penal jurisdiction based on those principles, as well as to provide suggestions for improvement of the provisions of the Lithuania’s Penal Codes of 1961 and 2000, as well as other legislative provisions active in Lithuania influencing fulfilment of penal jurisdiction by the State. [...] The thesis analyse the multifaceted nature of jurisdiction concept in terms of it’s forms of expression so as to reveal the understanding of public penal jurisdiction and investigate the problems of implementation of penal jurisdiction (territorial principle of state penal jurisdiction and it’s establishment in the Penal Code of the Republic of Lithuania, state penal jurisdiction on the Continental Shelf and within the special economic area, limitations of the state territorial penal jurisdiction) as well as state penal jurisdiction in case of an infringement committed outside of the Lithuania’s territory (exterritorial jurisdiction), the means of implementation of state penal jurisdiction, waiver of jurisdiction, etc.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10749
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 88
Export: