Vilniaus graffiti nuo vėlyvojo sovietmečio iki 2022 metų: raidos etapai ir socialinis piešėjų bendruomenės profilis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus graffiti nuo vėlyvojo sovietmečio iki 2022 metų: raidos etapai ir socialinis piešėjų bendruomenės profilis
Alternative Title:
Vilnius graffiti from the late Soviet era to 2022: stages of development and the social profile of the graffiti community
In the Journal:
Aktualu rytoj [Relevant tomorrow]. 2022, 2 (21), p. 30-61
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; 20 amžius. 1990-1999; 21 amžius; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTSiekiant plėsti žinių apie mažiau ištyrinėtas periferines graffiti bendruomenes apimtį ir gylį, straipsnyje pristatomas išsamus Vilniaus graffiti atvejo nuo vėlyvojo sovietmečio iki 2022 m. tyrimas. Straipsnyje atsižvelgiama į Vilniaus graffiti istorinės raidos ir socialinės struktūros aspektus, taip pat į graffiti kaip nelegalios vizualinės raiškos formos, turinio bei santykio su miesto erdve aspektus Vilniuje, jų chronologinę raidą nuo vėlyvojo sovietmečio iki 2022 metų. Remiantis plačia mokslinės literatūros apie graffiti bendruomenes apžvalga ir 2007–2022 m. vykdytu kokybiniu tyrimu, paremtu pusiau struktūruotų giluminių interviu bei kitų šaltinių analize, išskiriami keturi chronologiniai Vilniaus graffiti subkultūros raidos laikotarpiai. Jie yra: ankstyvasis (iki 1990 m.), inkubacinis (1990–2000 m.), aukso amžiaus (2000–2010 m.) ir atoslūgio (po 2010 m.) etapai. Tyrimas taip pat parodė, kad socialinei Vilniaus graffiti piešėjų bendruomenės struktūrai būdingas didelis socialinis ir etninis heterogeniškumas ir gana didelis homogeniškumas lyties atžvilgiu (dominuoja vyrai). Iš paauglių ir jaunimo subkultūrinės grupės graffiti ilgainiui tampa vis įvairesnė pagal amžiaus grupes. Stebima bendruomenės senėjimo tendencija. Reikšminiai žodžiai: graffiti, miesto erdvė, Vilnius, erdvės sociologija, subkultūra, vėlyvasis sovietmetis, Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis (po 1990 metų). [Iš leidinio]

ENTo broaden the scope and depth of knowledge about the less explored peripheral graffiti communities, the article presents a comprehensive case study of Vilnius graffiti from the late Soviet era to 2022. It examines the aspects of the historical development and social structure, as well as the characteristics of graffiti as an illegal form of visual expression, its content and relationship to urban space, and its chronological progress from the late Soviet era to 2022. Using an extensive review of the academic literature on graffiti communities and a qualitative study carried out in 2007-2022 and based on semi-structured in-depth interviews and analysis of other sources, I dentify four chronological stages of the development of the graffiti subculture in Vilnius: the early (pre- 1990) stage, the incubation period (1990-2000), the golden age (2000-2010), and the period of low tide (post-2010). The research has also showed that the social structure of the Vilnius graffiti artists’ community is characterized by a high degree of socio-ethnic heterogeneity and a fairly high degree of gender homogeneity (male dominance). It has been noted that over time, the graffiti community, a subcultural group that unites adolescents and young people, has become increasingly diverse in terms of age. An aging trend of the community has been observed. Keywords: graffiti, urban space, Vilnius, sociology of space, subculture, late Soviet era, Lithuanian independence period (post-1990). [From the publication]

DOI:
10.51740/RT.2.21.2
ISSN:
2669-2899
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106947
Updated:
2024-04-02 21:05:17
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: