Antano Škėmos teksto strategija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Škėmos teksto strategija: disertacija
Alternative Title:
The Strategy of Antanas Škėma‘s text
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
117 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta atskleisti ir išanalizuoti Antano Škėmos teksto strategiją. Derinant funkcinį, naratologinį, naujosios teksto retorikos ir literatūrinės kartografijos metodus tiriami trikdantys Škėmos tekstų elementai ir aspektai, kurie preliminariai laikytini strateginiais teksto dėmenimis; parodoma, kaip teksto strategija atsiskleidžia gramatiniame, loginiame ir retoriniame teksto lygmenyse. Tiriamos nervingumo žymės Škėmos tekste, t.y nestabilios sąmonės naracija; ir persodintų augalų, t.y. emigrantų ar išeivių, problema. Vadinasi, stengiamasi aiškintis nervingo persodinto žmogaus naraciją. Dėmesys sutelkiamas ne į esminės naratyvo struktūros aiškinimąsi, bet į neįprastus teksto trūkumus ar nerimtus išsišokimus, kurie nedera prie vientisos teksto struktūros. Siekiama aiškintis, kaip trikdantys ir erzinantys nervingo teksto elementai veikia skaitytoją ir kaip jie veikia pačiame tekste. Nagrinėjamas A. Škėmos autobiografinis tekstas, pateikiama kartografinė novelių ciklo Olofernas analizė. Ritmas, nestabilios sąmonės naracija ir netikėto intarpo vaidmuo analizuojami novelėje Beržas ir žmogus; pasakotojo, fokusuotės ir skyrybos ženklų santykis – novelių romane Saulėtos dienos; apostrofos kuriama įtampa – novelėje Žilvinėėli. Apysakoje Izaokas sprendžiama pasakotojo ir užrašų naudojimo tekste problema; svarstomas Andriaus Gluosnio psichinio ir lytinio tapatumo klausimas; tiriamas keiksmažodžių vaidmuo tekste. [Iš leidinio]

ENThe dissertation purports to define and analyze text strategy of Antanas Škėma. The author combines functional, narrative, new text rhetoric and literary cartographic methods to explore disturbing elements and features of Škėma’s texts, which are preliminary to be considered strategic components of text; the article demonstrates how strategy of the text reveals itself on the grammatical, logical, and rhetorical levels of the text. The author examines signs of anxiety in Škėma’s text, that is, the narrative of unstable consciousness; and the problem of transplanted plants, that is the issue of emigrants or descendants. Thus, one attempts to understand the narrative of an anxious transplanted human. Attention is focused not on extrapolation of the essential narrative structure, but on unusual shortcomings or childish eccentricities of the text, which do not fit to uniform structure of the text. The author seeks to understand, how disturbing and irritating elements of anxious text affect a reader and how they act in the text itself. The dissertation examines A. Škėma’s autobiographical text, it presents cartographic analysis of the collection of novels Olofrenas. The role of the rhythm, narrative of unstable consciousness, and unexpected insert are analyzed in the novel “A Birch and a Human” (Beržas ir žmogus); the relation between narrator, focus and punctuation signs – in the novel “Sunny Days” (Saulėtos dienos); tension created by apostrophe – in the novel Žilvinėli. Short-story Izaokas grapples with the issue of narrator and use of notes in the text.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10633
Updated:
2022-01-25 14:57:28
Metrics:
Views: 88
Export: