Nacionalinės inovacijų sistemos vystymo metodologija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nacionalinės inovacijų sistemos vystymo metodologija: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
181 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTGlobalizacijos procesai bei informacinių ir komunikacinių technologijų vystymasis lemia tai, jog naujų žinių kūrimo bei jų realizavimo inovacijų procesai spartėja ir tampa kompleksiškesni. Inovaciniai procesai pasižymi daugialypiškumu ir sisteminio valdymo poreikiu. Nagrinėjant nacionalinės inovacijų sistemos reiškinį žinių valdymo paradigmos kontekstu, tenka iš naujo įvertinti šios sistemos sampratos ir modelio konceptualizaciją bei jos vystymo metodologinius pagrindus. Šiame darbe nagrinėjama nacionalinės inovacijų sistemos konceptualizacija žinių valdymo paradigmos kontekste bei juo paremta nacionalinės inovacijų sistemos vystymo metodologija. Darbo tikslas – parengti nacionalinės inovacijų sistemos vystymo metodologiją žinių valdymo paradigmos kontekste. Darbo objektas – nacionalinė inovacijų sistema. Apibendrinant disertacijoje atliktą analizę, galima daryti tokias išvadas: - nors produktyviosios žinios, esančios visų inovacijų šaltiniu, generuojamos konkrečiose institucijose, mokslo bei verslo organizacijose, inovacijų gausą ir efektyvumą didele dalimi lemia sisteminės naujų žinių kūrimo, sklaidos ir panaudojimo prielaidos, sukurtos ar susiformaviusios makro – tarptautiniu, nacionaliniu ar regiono – lygmeniu. - nacionalinė inovacijų sistema žinių valdymo paradigmos kontekste apibrėžiama kaip kolektyvinė ekonomiškai produktyvių žinių kūrimo, sklaidos ir naudojimo bei šių procesų valdymo sistema šalyje, kurios formuojančiu elementu tarnauja sistemos elementų interaktyvaus mokymosi procesai, o pagrindinės posistemės yra žinių kūrimo, sklaidos ir naudojimo.

ENGlobalisation processes and the development of information and communication technologies conditions the acceleration and the complexity of innovation processes related to the development and realisation of knowledge. Innovation processes are characterised by multiplicity and the need for systemic management. Examining phenomenon of national innovation system within a context of knowledge management paradigm, it is necessary to re-evaluate the concept of such system as well as conceptualisation and methodological bases for its development. This paper analyses conceptualisation of national innovation system within a context of knowledge management paradigm and methodoly of development national innovation system based on it. The objective of this work is to prepare methodology of development national innovation system within a context of knowledge management paradigm. The subject of this work is national innovation system. Summarising the analysis performed in boundaries of this work suggests the following conclusions: 1) although productive knowledge, which are the sources of all innovations, are generated in certain institutions, science and business organisations, the amount and innovation effectiveness largely depends on preconditions for systemic development, spreading, and use of new knowledge within scientific and business organisations created or self-formed in macro (international, national, and regional) level; and 2) national innovation system within a context of knowledge management paradigm is defined as a collective system of creating, spreading, and using economically productive knowledge including management of such processes in a country; the forming elements of such system are interactive study processes, and the main subsystems are: creation, spreading, and use of knowledge.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10609
Updated:
2022-02-07 20:09:09
Metrics:
Views: 31
Export: