Lietuvos gyventojų mirtingumo miesto-kaimo skirtumų sociodemografiniai veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų mirtingumo miesto-kaimo skirtumų sociodemografiniai veiksniai: disertacija
Alternative Title:
Countryside-city differences in socio-demographic factors of Lithuanian inhabitants‘ mortality
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
170 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Socialinių tyrimų institutas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Sociodemographic determinants of urban-rural differences in mortality in Lithuania Kaunas : Socialinių tyrimų institutas : Kauno technologijos universitetas, 2003 45 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTTyrimo aktualumas. Sociodemografinių mirtingumo skirtumų tyrimai ypač aktualūs šalims, kuriose vyksta spartūs socioekonominiai pokyčiai. Iš kitų Europos šalių, Lietuva išsiskiria ženkliais mirtingumo skirtumais pagal miesto-kaimo gyvenamąją vietą. Itin nepalanki mirtingumo situacija kaime smarkiai riboja tolesnį šalies gyventojų mirtingumo mažėjimą. Tyrimo problema. Šiuolaikiniame demografinės raidos etape gyventojų sveikatos rodiklius vis labiau lemia individo su sveikata susietos elgsena pasirinkimai. Posovietinė makrolygmens aplinka varžo sveikatai palankių veiksnių plėtros galimybes bei kuria sąlygas sveikatai žalingų elgsenos modelių formavimuisi. Tyrimo objektas – Lietuvos miesto ir kaimo gyventojai ir jų mirtingumo skirtumai. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų mirtingumo raidos ypatumus; nustatyti padidintos mirtingumo rizikos gyventojų grupes; nustatyti makrostruktūrinių ir mikrolygmens veiksnių galimą poveikį gyventojų mirtingumo miesto-kaimo skirtumams. Tyrimo rezultatai. Gyventojų mirtingumo diferenciacijos procesų veiksniai sugrupuoti į gyvenimo šansų (makrolygmens) ir gyvenimo stiliaus pasirinkimo (mikrolygmens) grupes. Išryškintos padidintos mirtingumo rizikos kaimo gyventojų sociodemografinės grupės. Įvertinta makrolygmens struktūrinių veiksnių – išsilavinimo, tautybės, vedybinio statuso bei medicinos paslaugų prieinamumo – įtaka miesto-kaimo gyventojų mirtingumo diferenciacijos procesams. Identifikuoti individo su sveikata susieto gyvenimo stiliaus pasirinkimo (mikrolygmens) veiksniai bei jų paplitimo ypatumai mieste ir kaime. [Iš leidinio]

ENRelevance of the research. The research of socio-demographic gaps in mortality is especially relevant for countries, which undergo a rapid socio-economic transformation. Among other European countries, Lithuania stands out for pronounced differences in morality according to city-countryside place of residence. Highly unfavorable mortality situation in countryside affects the possibility of further decrease in mortality of country’s population. Research problem. At the current stage of demographic evolution, inhabitants’ health indicators are more and more determined by individual behavioral choices related to health. Research subject – Lithuanian city and countryside inhabitants and differences in their mortality. Research goal – to evaluate specific features of evolution in mortality of Lithuanian city and countryside inhabitants; to establish population groups at a higher risk of mortality; to establish possible influence of macro-structural and micro-level factors on the differences in mortality of city-countryside inhabitants. Research results. Factors from differentiating processes affecting population mortality are grouped into life opportunity (macro-level) and lifestyle choice (micro-level) groups. The research distinguishes socio-demographic groups of countryside inhabitants, who stand at a higher risk of mortality. The author assesses influence of macro-level structural factors – education, nationality, marital status and availability of medical services – on differentiation processes of city-countryside inhabitants’ mortality.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10575
Updated:
2022-02-07 20:08:36
Metrics:
Views: 75
Export: