Lietuvių liaudies pedagogika - jaunosios kartos socializacijos fenomenas (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių liaudies pedagogika - jaunosios kartos socializacijos fenomenas (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia): disertacija
Alternative Title:
Lithuanian Folk Pedagogy as a Phenomenon of the Socialisation of the Young Generation (Late 19th Century –Early 20th Century)
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
155 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius; Vaikai / Children.
Other Editions:
Habil. darbo santrauka: Lietuvių liaudies pedagogika - jaunosios kartos socializacijos fenomenas (XIX a. antroji pusė - XX a. pradžia) Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002 87 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTTyrimu nustatyta, kokią įtaką liaudies pedagogika darė vaikų ir jaunimo brandai bei jų įsitraukimui į visuomenės gyvenimą socializacijos procese Lietuvoje XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Skaitytojas disertacijos 6-se skyriuose suras paprastų žmonių neformalaus ugdymo sistemą, kuri garantavo vaiko vystymąsi nuo kūdikystės ligi subrendimo tradicinėje lietuvių šeimoje ir liaudies pedagoginėje kultūroje. Disertacijoje atskleista, kaip vaikai ir jaunimas, įsitraukdamas į veiklą ir bendravimą, natūraliomis gamtos ir tradicinės kultūrinės aplinkos sąlygomis, veikiamas papročių, tradicijų, tautosakos, šeimos ir kaimo bendruomenės santykių, tapo produktyviais visuomenės nariais. Darbe akcentuojami ir išskiriami ypač tie socializacijos veiksniai, kurie darė tiesioginę įtaką vaiko socialinei brandai : tai - tėvai, atlikę pavyzdžio ir tradicinių vertybių perdavimo, vaidmenį, religija kaip dvasinio ugdymo pagrindas, vaikų bendravimas su skirtingo amžiaus žmonėmis, kaimo bendruomenės viešoji nuomonė ir kt. Siekiant atskleisti liaudiškojo ugdymo, kaip savito etninės kultūros reiškinio, glaudžiai susijusio su vaiką supančia aplinka ir gyvenimo praktika, įtaką vaiko brandai, darbe remiamasi įvairių giminiškų mokslų (etnografijos, tautosakos, sociologijos, liaudies filosofijos) duomenimis, kurie įgalino visapusiškai atskleisti vaiko ir etninės kultūros santykį, susisteminti žinias apie jaunosios kartos ugdymą ir numatyti ugdymo tradicijų panaudojimo galimybes kintančioje visuomenėje. [Iš leidinio]

ENThe research determined the influence the folk pedagogy had on the development of children and youth and their involvement into the life of the society through the process of socialisation in the late 19th- early 20th centuries in Lithuania. The six chapters of the dissertation present to the reader the informal education system of ordinary people, which ensured the child’s development from infancy to adulthood in traditional Lithuanian families and the pedagogical culture of the people. The dissertation reveals how children and youths became productive members of the society by becoming involved in activities and communication in the conditions of nature and traditional cultural environment and under the influence of customs, traditions, folklore, as well as the relations between the family and the village community. The study emphasises and distinguishes those factors of socialisation which had direct influence on the social maturity of the child: namely, the parents who served as role-models and conveyed traditional values; the religion as a basis of spiritual growth; children’s communication with people of different ages; the public opinion of the village community, and etc. In order to reveal the influence of the folk education as a unique phenomenon of ethnic culture, closely related to the environment and the everyday practices surrounding the child, to the child’s growth, the study used the data of various neighbouring disciplines (ethnography, folklore, sociology, folk philosophy), which enabled performing a comprehensive analysis of the relation between the child and ethnic culture, systematising the knowledge about the education of the young generation, and suggesting the possibilities of using educational traditions in the changing society.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10569
Updated:
2022-02-07 20:09:23
Metrics:
Views: 52
Export: