Lietuvininkų ir žemaičių dainų melodijų panašumai ir skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvininkų ir žemaičių dainų melodijų panašumai ir skirtumai
Alternative Title:
Melodic similarities and differences of the songs of the Lietuvininkai and the Žemaičiai
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 24, p. 138--152
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama lietuvininkų ir žemaičių liaudies dainų melodijų sąveika. Pasitelkus lyginamąją melodijų analizę, atskleidžiami šių gretimai gyvenančių etninių grupių melodikos panašumai ir skirtumai. Lietuvininkų ir žemaičių melodikos skirtumai gana ryškūs ir nesunkiai identifikuojami. Esminiai lietuvininkų ir žemaičių muzikinių dialektų skirtumai yra dermės bei jų proporcijos (lietuvininkai – mažoras 71%, minoras 12%, kintamosios dermės 17%; žemaičiai – mažoras 99%, kintamosios dermės 1%), monodijos ir homofonijos santykis (lietuvininkai – monodija, vienbalsumas; žemaičiai – homofoninis daugiabalsumas, saviti monodijos pavyzdžiai labai reti), visiškai skirtinga atlikimo maniera (lietuvininkai dainavo santūriai, negarsiai, žemaičiai – energingai, garsiai). Lietuvininkų ir žemaičių melodijų stilistikos sąveika menka. Lietuvininkų melodijų medžiaga iliustruoja tarsi vienkryptį kai kurių žemaitiškų dainų repertuaro perėmimą, ypač sustiprėjusį XX a. antrojoje pusėje. Pavienių lietuvininkų melodijų yra perėmę ir žemaičiai. Taip pat paminėtinas mažorinių dermių, kurios yra žemaitiškų daugiabalsių dainų ypatybė, vyravimas Klaipėdos krašto lietuvininkų melodikoje. Žemaitiškų dainų plitimą tarp Klaipėdos krašto lietuvininkų lėmė nuolatinė žmonių migracija, ekonominiai ryšiai, istoriniai ir politiniai pokyčiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvininkai; Žemaičiai; Liaudies dainos; Lietuvininkai; Žemaičiai; Melodies of folk songs.

ENThe article focuses on the interaction between melodies of folk songs sung by the Samogitians and Lietuvninkai. Based on the comparative analysis, the author shows similarities and differences on melodies of the songs of two ethnic groups-neighbours. The differences of melodies of the songs of are obvious and easily identifiable. Key differences between the musical dialects of Samogitians and Lietuvninkai consist in modes and the ratio of the modes (Lietuvininkai: major 71%, minor 12%, ambiguous modes 17%; Samogitians – major 99%, ambiguous modes 1%), monophony-homophony ratio (Lietuvininkai – monophony; Samogitians – homophonic polyphony; original monophony cases are very rare), absolutely different performance style (Lietuvininkai sing moderately and calmly, whereas Samogitians prefer energetic and loud singing). There is a quite weak relationship between the styles of melodies of Lietuvininkai and Samogitians. Melodies of Lietuvininkai reflect a one-directional appropriation of certain Samogitian songs, in particular, in the second half of the 20th century. The Samogitians have appropriated only a few melodies of Lietuvininkai. It should be noted that major modes (which are characteristic to Samogitian polyphonic songs) are dominant in melodies of Lietuvininkai of the Klaipėda region. The spreading of Samogitian songs among the Lietuvininkai of the Klaipėda region happened in the context of continuous migration, economic relations, and political changes.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10463
Updated:
2018-12-17 11:21:20
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: