Profesorius dr. Vytautas Šlapkauskas: šiuolaikinės Lietuvos teisės sociologijos mokslo kūrėjas ir teisės socialinio veikimo modeliuotojas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesorius dr. Vytautas Šlapkauskas: šiuolaikinės Lietuvos teisės sociologijos mokslo kūrėjas ir teisės socialinio veikimo modeliuotojas
Alternative Title:
Professor dr. Vytautas Šlapkauskas: creator contemporalis scientiarum sociorum Lithuanorum legis et modeller socialis munerum legis
Keywords:
LT
Vytautas Šlapkauskas; Teisininkai / Legal profession; Teisės mokslas / Legal science; Socialinis mokslas / Social science.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje studijoje atskleidžiamas Mykolo Romerio universiteto profesoriaus dr. Vytauto Šlapkausko gyvenimo ir mokslinės pažangos siekimo kelias, einantis nuo pedagoginės ir mokslinės tiriamosios veiklos astronominės visatos klausimais iki socialinio pasaulio pažinimo, kelias, galiausiai sutelktai pritaikytas gilesniam teisės reiškinių pažinimui. Svarbu pažymėti, kad informacija, gauta atliekant minėtus tyrimus ir susisteminta mokslinėse publikacijose, nedūli moksliniuose archyvuose, bet koncentruotai pritaikoma tolesniems moksliniams tyrimams. Žmogaus žmoniškumo idėja yra dažna moksliniuose tyrimuose. Ši tema artima ir profesoriui Vytautui Šlapkauskui, kuris skyrė daug dvasinių ir intelektualinių pastangų tyrinėti žmogaus žmogiškumo sampratą suprasdamas, kad tai – atsakymas į klausimą, kaip pasiekti visuomenėje tvaraus saugumo būseną. Profesorius Vytautas Šlapkauskas, konstruktyvus, optimizmą išlaikantis žmogus, būtent taip modeliuoja socialinio valdymo priemones, kurias struktūrizuodamas nukreipia į vieną tikslą – sukurti mechanizmą, kuris užtikrintų saugumo poreikį visuomenėje. Profesinės patirties turinys akademinėje karjeroje atsiskleidžia per mokslininko moralinio santykio su pačiu savimi ir visuomenės su individu standartą. Akivaizdu, kad profesorius Vytautas Šlapkauskas sau kėlė labai aukštą moralumo standartą kartu tai perduodamas jį supantiems kolegoms, studentams, artimiesiems ir visiems kitiems savo vingiuotame kelyje sutiktiems žmonėms. Jo profesinis likimas gali būti apibūdintas posakiu: „Kiek daug, kiek mažai!“. Reikšminiai žodžiai: atviroji (pilietinė) visuomenė, globalizacija, konstitucingumas, nacionalinis saugumas, tarpdalykiškumas, teisinė politika, teisės sistema, teisės sociologija, politinis ir teisinis procesas. [Iš leidinio]

ENThis scientific study reveals the life and scientific progress of Mykolas Romeris University Professor Dr. Vytautas Šlapkauskas. From pedagogical and scientific research achievements in the field of astronomy to knowledge of the social world, this path finally focused on achieving a deeper understanding of legal phenomena. It is important to note that the information obtained in the above-mentioned research and then systematized in scientific publications does not reside in scientific archives alone, but is also applied in a concentrated way to further research. The idea of humanity is a common one in scientific research, but it is a topic that is especially close to the heart of Professor Vytautas Šlapkauskas, who has devoted a great deal of spiritual and intellectual effort to researching this concept. This eventually led to the realization that humanity is the answer to the question of how to achieve a state of sustainable security in society. As a constructive, optimistic person, Professor Vytautas Šlapkauskas models the tools of social governance in this way, structuring them towards a single goal: to create a mechanism to ensure the need for security in society. The content of professional experience in an academic career is revealed through the standards of a scientist’’s moral relationship with themselves and society – the individual. It is clear that Professor Vytautas Šlapkauskas set a very high standard of morality for himself, while at the same time transmitting this to his colleagues, students, relatives and all other people he met along his winding path. His professional destiny can be summed up in the following words: “so much has been done, and yet so little”. Keywords: open (civil) society, globalisation, constitutionalism, national security, interdisciplinarity, legal policy, legal system, sociology of law, political and legal process. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/104290
Updated:
2023-10-02 17:09:09
Metrics:
Views: 18
Export: