Image of fire in ancient Lithuanian outlook: phenomenon of internal fire

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Image of fire in ancient Lithuanian outlook: phenomenon of internal fire
Alternative Title:
Ugnies įvaizdis senojoje lietuvių pasaulėžiūroje: vidinės ugnies fenomenas
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vidinės ugnies samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje. Ugnis traktuojama kaip atskiras savarankiškas religijos ir mitologijos fenomenas. Jos analizei naudojamas lyginamasis metodas bei rašytinių istorinių šaltinių, kalbos ir folklorinių duomenų analizė. Lietuvių mitologijos duomenys lyginami su kitų indoeuropietiškų tradicijų, visų pirma, Rigvedos pateikiamais duomenimis. Tikimasi, kad šio atskiro fenomeno analizė gali prisidėti prie tikslesnės senosios ikikrikščioniškos lietuvių religijos, mitologijos bei pasaulėžiūros rekonstrukcijos. Būdama vienu iš pirminių pasaulio elementų, ugnis esti visame kame. Galima kalbėti apie skirtingas ugnies manifestacijas - ugnį žemėje ir po žeme, ugnį danguje, ore ir vandenyje. Ugnis yra persmelkusi ne tik visas visatos sferas, esti kiekvienoje negyvoje pasaulio substancijoje, bet ir glūdi kiekvienoje gyvoje būtybėje (augale, gyvūne ar žmoguje). Gyvose būtybėse glūdinti ugnis yra ta jėga, kuri užtikrina šių būtybių gyvybingumą, suteikia jiems pozityvios energijos. Augalai, žmonės ir gyvūnai gyvi todėl, kad juose yra ugnies. Vidinė ugnis veikia ir fizines bei dvasines žmonių savybes. Didesnis nei normalus „vidinis karštis" daro žmogų aistringesniu, greitesniu, entuziastingesniu, netgi padeda jam bendrauti su dieviškomis būtybėmis. Tačiau pernelyg didelis vidinės ugnies kiekis sukelia organizmo disfunkciją - įvairias ligas, negatyvias emocines būsenas ir panašiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugnies mitopoetika; Ugnies semiotika; Lietuvių pasaulėžiūra; Mitologija; Tautosaka; Fire mythic-poetics; Fire semiotics; Lithuanian world outlook; Lithuanian mythology; Lithuanian folklore.

ENThe article analyses the concept of the inner fire in old Lithuanian worldview. Fire is considered as an individual and independent phenomenon of religion and mythology. Its analysis involves the comparative method and the analysis of written historical, linguistic, and folklore sources. Data of Lithuanian mythology are compared with that of other Indo-European traditions, and, first of all, of the Rigveda. Hopefully, the analysis of this individual phenomenon may contribute to the more precise reconstruction of the old pre-Christian religion, the mythology, and the worldview of Lithuanians. Being one of the initial elements of the world, fire exists everywhere. We can talk about different manifestations of fire: fire on and under the ground, fire in the sky, fire in the air, and fire in the water. Fire has transfused all areas of the space. It is present in each lifeless substance and every living being (plants, animals, and humans) of the world. Fire present in living beings is a power ensuring their vitality and granting them positive energy. Plants, humans, and animals are alive because of the fire burning inside them. Inner fire affects both physical and spiritual characters of people. Greater than usual “inner heat” makes humans more passionate and enthusiastic, even helps them communicating with divine beings. But too large amount of inner fire courses dysfunctions of an organism – various diseases, negative emotions, etc.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10415
Updated:
2017-12-17 16:55:10
Metrics:
Views: 34    Downloads: 5
Export: