Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kūrybiškumą lemiančių veiksnių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kūrybiškumą lemiančių veiksnių analizė
Alternative Title:
Analysis of factors determining the creativity of preschool teachers
In the Journal:
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTKūrybiškumas – tai gebėjimas sukurti tai, kas nauja, neįprasta, originalu, socialiniai reikšminga. Mokslinėje literatūroje pastebima tendencija analizuoti vaikų kūrybiškumą bei jo ugdymo būdus. Vienas iš pagrindinių veiksnių, ugdančių vaikų kūrybiškumą, yra ikimokyklinio ugdymo pedagogas. Jei pedagogas siekia mokyti inovatyviai ir kūrybiškai, jis pats turi būti kūrybiškas, turi įtraukti kūrybiškumo ugdymą į savo praktiką. Kūrybiškumas yra savybė, kurios neįmanoma išugdyti pačiam nesiekiant tokiu būti ar tapti. Norint geriau suprasti ikimokyklinio ugdymo pedagogų kūrybiškumą, svarbu išsiaiškinti, kada ir kaip kyla naujos idėjos, sukuriami originalūs darbai, kokie veiksniai įgalina pedagogą kūrybiškai ugdyti vaikus. Siekiant išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų kūrybiškumą lemiančius veiksnius, naudotasi šiais tyrimo metodais: moksline literatūros analize, dokumentų analizė, apklausa raštu, statistine duomenų analize. Straipsnyje pristatoma ikimokyklinio ugdymo pedagogų kūrybiškumą lemiančių veiksnių analizė teoriniu aspektu ir tyrimo rezultatų empirinė analizė. Išanalizavus empirinio tyrimo duomenis paaiškėjo, jog ikimokyklinio ugdymo pedagogo kūrybiškumą dažniausiai lemia mėgstamas darbas, kūrybiškos asmenybės bruožų raiška, galimybė savarankiškai priimti sprendimus, pasitikėjimas savimi, galimybė pasirinkti ugdymo metodus ir laki vaizduotė. Rečiau pedagogo kūrybiškumą lemia įgimtas pažinimo poreikis, galimybė dirbti poroje ir nuolat kylančių problemų sprendimas. Reikšminiai žodžiai: ikimokyklinio ugdymo pedagogas, kūrybiškumas, veiksniai. [Iš leidinio]

ENCreativity is the ability to create something new, unusual, original, socially significant. There is a tendency in the scientific literature to analyze children's creativity and its ways of education. One of the key factors in developing children’s creativity is the preschool educator. If an educator seeks to teach innovatively and creatively, he or she must be creative himself or herself, involve education of creativity into his or her practice. Creativity is a quality that cannot be nurtured on its own without aspiring to be or become one. Therefore, one of the most important conditions for the development of creativity is the creativity of the teachers themselves. Only a creative educator will raise a creative child. Creative attitude, strong motivation for creative activity must first and foremost be characteristic of the teacher's work, because it is his position that determines the creative atmosphere in the teaching process. In order to understand the creativity of pre-school educators better , it is important to find out when and how new ideas arise, original works are created, what factors enable the educator to educate children creatively. In order to analyze the factors determining the creativity of pre-school teachers, the following research methods were used: scientific literature analysis, document analysis, written survey, statistical data analysis. The article presents the theoretical analysis of the factors determining the creativity of pre-school teachers and the empirical analysis of the research results.Scientific analysis of the literature has revealed that creativity is a constant process of constructing a new meaning, and every educator who conveys, explains, interprets, interests, engages, is creative in the field of pedagogical activity. The educator's creativity is determined by the environment, democratic relations between those around him; a degree of autonomy, autonomy and freedom of choice, and features of a creative personality. At present, the prevailing view is that creative achievements are determined by a combination of many internal and external factors or components. The analysis of the empirical research revealed that the creativity of a preschool teacher is mostly determined by his favorite work, expression of creative personality traits, ability to make decisions independently, self-confidence, possibility to choose educational methods and volatile imagination. The creativity of a teacher is rarely determined by an innate need for cognition, the opportunity to work in pairs and the solution of constantly arising problems. The analysis of the six factors rated the highest scores confirms the researchers' statement that the creativity of pre-school teachers is equally determined by both internal and external factors. Keywords: pre-school teacher, creativity, factors. [From the publication]

ISSN:
2538-7928; 2538-7960
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/104043
Updated:
2023-09-20 15:25:59
Metrics:
Views: 53    Downloads: 19
Export: