Apeliacija civiliniame procese : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apeliacija civiliniame procese: disertacija
Alternative Title:
Appellation in the civil process
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
188 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2004 metais Lietuvos teisės universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Civil appeal procedure Vilnius, 2004 24 p
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – atsižvelgiant į Lietuvos įstatymų leidėjo pasirinktam apeliacijos modeliui būdingus ypatumus, kompleksiškai išanalizuoti apeliacijos institutą reglamentuojančias Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) nuostatas bei jų taikymo Lietuvos teismuose praktiką, atskleisti esamus teisinio reglamentavimo ir teisės taikymo netobulumus, pasiūlyti jų tobulinimo rekomendacijas. Pirmojoje darbo dalyje (“Apeliacija kaip teismų sprendimų (nutarčių) kontrolės forma”) analizuojama apeliacijos esmė, tikslai, išskiriami bendrieji apeliacijos instituto požymiai ir esminiai apeliacijos rūšių skirtumai. Trumpai apžvelgiama apeliacijos instituto raida Lietuvoje. Antroji darbo dalis (“Apeliacija teisės į teisminę gynybą kontekste: ar teisė į teisminę gynybą apima teisę į apeliaciją?”) skirta apeliacijos teisės prigimties analizei. Bandoma atsakyti į klausimą, ar Lietuvos Respublikos Konstitucija garantuoja apeliacijos teisę. Trečioji darbo dalis („Apeliacinio proceso ypatumai“) skirta atskirų apeliacinį procesą reglamentuojančių CPK nuostatų analizei ir šių nuostatų taikymo Lietuvos teismų praktikoje problemoms. Siekiant nuoseklumo, ši darbo dalis pradedama nuo bendrųjų apeliacinio proceso nuostatų ir toliau konstruojama laikantis apeliacinio proceso etapų – nuo sąlygų apeliaciniam procesui pradėti iki apeliacinės instancijos teismo teisių išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka. [Iš leidinio]

ENThe goal of the research – taking into account features of appellation model chosen by Lithuanian legislators, to analyze in depth provisions of the Civil Procedure Code of the Republic of Lithuania defining appeal institution and their practical application in Lithuanian courts, to identify present shortcomings of legislation law application, formulate recommendations for improving these points. First part of the study (“Appeals as form of control over courts’ decisions (rulings)”) analyzes the essence, goals of appeal; it distinguishes general features of appeals institution and key differences in types of appeals. The author provides a short overview of the evolution of appeals institution in Lithuania. Second part of the study (“Appeals in the context of right to legal protection: does right to legal defense comprise right of appeal?”) is devoted to analysis of the nature of appeal law. The author makes an attempt to answer whether the Constitution of the Republic of Lithuania guarantees right of appeal. Third part of the study (“Specific features of appeals process“) is concerned with analysis of separate provisions of the Civil Code defining appeals process and problems arising from application of these provisions in Lithuanian courts practice. To ensure consistency, this part of the study begins with general provisions of appeals process and further is constructed in accordance with stages of appeals process – from conditions setting appeals process in motion to the rights of appeals instance courts upon the examination of appealed case.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10389
Updated:
2022-02-07 20:08:44
Metrics:
Views: 121
Export: