IV klasės mokinių skaitomo teksto suvokimo diagnostikos teorinis ir empirinis pagrindimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
IV klasės mokinių skaitomo teksto suvokimo diagnostikos teorinis ir empirinis pagrindimas: disertacija
Alternative Title:
Theoretical and empirical substantiation of the diagnostics of perception of text read by the 4th form pupils
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
163 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Theoretical and empirical substantiation of diagnostics of the forth formers' undertsanding of the read text Vilnius, 2007 30 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – IV klasės mokinių mokymas skaityti. Tyrimo problema – IV klasės mokinių gebėjimas suvokti skaitomą tekstą kaip mokymo pradinėje mokykloje tikslas ir gebėjimo mokytis sąlyga. Tyrimo tikslas – parengti ir aprobuoti teksto suvokimo skaitant diagnostikos instrumentą, diagnozuoti ir apibūdinti IV klasės mokinių teksto suvokimo gebėjimų raišką bei atskleisti sąsajas su elementaraus raštingumo ir teksto kūrimo gebėjimais Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose I disertacijos dalyje „Gebėjimo skaityti ir jo ugdymo teoriniai pagrindai“ aptartos skaitymo teorijos, atskleisti išmokimo skaityti psichologiniai ypatumai, išanalizuotas mokymasis skaityti, kaip didaktinė problema, atskleisti grožinių kūrinių pradinėse klasėse suvokimo ypatumai. II disertacijos dalyje „Gebėjimo suvokti skaitomą tekstą metodologiniai pagrindai“ aptartas skaitymo, kaip diagnostikos objekto metodologinis pagrindas, atskleista gebėjimo skaityti ir suvokti tekstą diagnostikos problema bei pateiktas tyrimo dizainas. III disertacijos dalyje „Diagnostinio tyrimo rezultatai“ aptarti taikyto instrumento validumo ir patikimumo kriterijai, bendrieji tyrimo rezultatai, nustatyta mokinių diagnozuojamų gebėjimų priklausomybė nuo jų pačių mokymosi patirties ir nuo mokytojo didaktinės kultūros. [Iš leidinio]

ENObject of the analysis of the doctor’s dissertation is the teaching of reading the 4th form pupils. The problem of the analysis is the ability of the 4th form pupils to comprehend the text as a purpose of teaching in the primary school and a precondition of the ability to learn. The purpose of the analysis is to develop and approve the diagnostic tool for the text comprehension, to diagnose and define the expression of abilities of the 4th form pupils to comprehend text and to reveal links between the basic literacy and text creation skills in Lithuanian general education schools Part I of the dissertation Theoretical basics of reading skill and reading skill development discusses reading theories, reveals psychological peculiarities of the learning to read, analysis the learning to read as a didactical problem, specifies peculiarities of the comprehension of fiction read by primary school pupils. Part II of the dissertation Methodological basics of the text comprehension skill discusses the methodological basis of reading as a diagnostic object, reveals the problem of diagnostics of the reading skill and text comprehension and provides the design of analysis. Part III of the dissertation Results of diagnostic analysis discusses the criteria of validity and credibility of the applied tool and general results of the analysis and establishes the dependence of pupils’ diagnosed skills on their learning experience and on teacher’s didactic culture.

Related Publications:
  • Lietuvos švietimo reforma : ikimokyklinio ugdymo turinio ir pedagoginių technologijų kaita 1988-2008 m. / Ona Monkevičienė. Mokytojų ugdymas. 2009, Nr. 12, p. 104-120.
  • Skaitymo diagnostika / Danguolė Kalesnikienė. Žmogus kalbos erdvėje. 2013, 7, p. 629-635.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10380
Updated:
2022-02-07 20:08:33
Metrics:
Views: 27
Export: