Tyčiniai bankrotai bei jų nustatymo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tyčiniai bankrotai bei jų nustatymo būdai
Alternative Title:
Intentional bankruptcies and methods of detection
In the Journal:
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika [Accounting theory and practice]. 2022, t. 26, 1 html
Keywords:
LT
Verslas / Business; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTBankrotas gali nutikti bet kuriai įmonei, tačiau labai sudėtinga nustatyti tyčinius bankrotus, kurie yra atliekami siekiant asmeninės naudos. Šiuo metu nėra tikslios tyčinių bankrotų nustatymo metodikos, todėl procesas priklauso nuo tyrėjo įgūdžių ir kvalifikacijos. Tyrimo tikslas – atrinkus tyčinio bankroto nustatymui reikšmingus ir įtaką darančius finansinius rodiklius, sukurti paprastesnę ir plačiau pritaikomą tyčinių bankrotų nustatymo metodiką. Literatūros analizės dalyje nagrinėjami tyčiniai bankrotai ir jų nustatymo būdai, išskiriant teismo ekspertizę kaip pagrindinį metodą tai atlikti. Darbe atliekamas tyrimas, kuris buvo sumodeliuotas išnagrinėjus bei susisteminus ankščiau autorių atliktus tyrimus, tikrinant bankroto prognozavimo metodų efektyvumą ir finansinių rodiklių veiksmingumą aptinkant apgaules. Jo metu buvo įvertintos Altman Z'-Score modelio tendencijos, logistinės regresinės analizės pritaikymas tyčinių ir netyčinių bankrotų imčiai. Regresinės analizės metu buvo gautas tyčinių bankrotų nustatymo modelis ir išskirti tokie rodikliai: grynasis pelnas / turtas, įsipareigojimai / turtas, įsipareigojimai / nuosavas kapitalas ir Altman Z'-Score modelis. T-testo rezultatai nurodė, kad svarbu apskaičiuoti ir įvertinti tokius papildomus rodiklius: trumpalaikis turtas / turtas, gautinos sumos / pajamos. Šio tyrimo rezultatai gali padėti paprasčiau nustatyti tyčinio įmonių bankroto tikimybę ir taip palengvinti iki šiol naudojamus sudėtingus metodus. Reikšminiai žodžiai: tyčiniai bankrotai, apgaulės, finansiniai rodikliai. [Iš leidinio]

ENBankruptcy can happen to any company, but it is very difficult to identify intentional bankruptcies that are carried out for personal gain. Currently, there is no precise methodology for identifying intentional bankruptcies, so the process depends on the skills and qualifications of the investigator. The purpose of this research is to provide a method for identifying intentional bankruptcies after examining fraud in the financial statements and their impact on the probability of bankruptcy. The paper identifies the main methods of fraud bankruptcy detection, distinguishing forensic science as the main method for doing so. The paper conducts research, which was modeled on research conducted by other authors to test the effectiveness of bankruptcy prediction methods and the effectiveness of financial indicators in detecting fraud. The research evaluated the trends of the Altman Z'-Score model and the application of binary logistic regression analysis to a sample of intentional and unintentional bankruptcies. The regression analysis provided a model for determining intentional bankruptcies and identified the following indicators: net profit / assets, liabilities / assets, liabilities / equity, and Altman Z'-Score. An independent t-test was also performed to show the differences in the means of financial ratios between intentional and unintentional bankruptcies. The results of the T-test indicated that it is important to calculate and evaluate the following additional indicators: current assets / assets, receivables / income. The results of the research may help to identify the likelihood of intentional corporate bankruptcies and thus facilitate the sophisticated methods used to date. Keywords: fraud, bankruptcy, financial ratios. [From the publication]

DOI:
10.15388/batp.2022.47
ISSN:
1822-8682; 2538-8762
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103145
Updated:
2023-08-15 18:24:21
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: