Teachers' motivation to participate in internal audit as a factor of education quality

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teachers' motivation to participate in internal audit as a factor of education quality
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2006, Nr. 4 (63), p. 96-103
Summary / Abstract:

LTPraktikoje pastebima, kad mokytojai stokoja motyvacijos dalyvauti vidaus audito veikloje ir dėl to kyla grėsmė strateginių švietimo nuostatų įgyvendinimui. Tai paskatino 2006 m. atlikti tyrimą, kuriuo buvo siekiama atskleisti ir išnagrinėti mokytojų dalyvavimo vidaus audito veikloje motyvuojamuosius veiksnius. Tyrimui buvo pasirinktas kiekybinis metodas (apklausa raštu). Imtis buvo sudaryta tikimybinės dvipakopės lizdinės atrankos būdu dviejuose šalies regionuose. Iš viso tirti 589 mokytojai. Tyrimo metu išskirti penki veiksniai, kurie skatina mokytojus dalyvauti vidaus audito veikloje: siekis įsivertinti ugdymo situaciją savo mokykloje; mokyklos vadovo demonstruojamas pasitikėjimas mokytojais; mokytojams suteikiamos pasirinkimo galimybės; mokytojams suteikiamos saviraiškos galimybės; materialinis skatinimas. Didesnį pedagoginio darbo stažą turinčius mokytojus labiau negu mažiau patyrusius kolegas dalyvauti vidaus audito veikloje skatina mokyklų vadovų demonstruojamas pasitikėjimas mokytojais. Materialinis skatinimas už dalyvavimą vidaus audito veikloje ir pasirinkimo galimybės kiek dažniau motyvuoja moteris negu vyrus. Analizuojant mokytojų nuostatas į vidaus auditą, buvo išskirtos trys grupės: 1) vidaus auditas – beprasmis, neįdomus, per prievartą įgyvendinamas, negerinantis mokyklos veiklos kokybės mokytojų darbas; 2) vidaus auditas yra papildomas mokytojų darbas; 3) vidaus auditas — būtinas mokyklos veikloje, tačiau turintis daug organizavimo trūkumų. Didžioji dauguma mokytojų (93%) mano, kad auditas — papildomas darbas.Tyrimo rezultatai leidžia manyti, kad mokytojų motyvacija dalyvauti vidaus audito veikloje didžiąja dalimi yra susijusi su vidaus audito proceso valdymu. Adekvatus materialinis apmokėjimas, efektyvesnis vidaus audito organizavimas ir mokytojų personalo valdymas turėtų sustiprinti mokytojų motyvaciją dalyvauti vidaus audito veikloje. [Iš leidinio]

ENPractice shows that teachers are lacking in motivation for participating in internal audit which imposes threat on the implementation of strategic educational provisions. With this in mind, a survey was conducted in 2006 aimed at disclosing motivational factors of teachers’ participation in internal audit. The survey was based on a quantitative method (written survey). A total of 589 teachers from two regions were surveyed. Five motivational factors were identified: aspiration to assess the educational situation at school; confidence in teachers demonstrated by the schoolmaster; provision of teachers with an opportunity of choice; provision of teachers with an opportunity of self-expression; material incentives. Analysis of teachers’ attitude towards the internal audit resulted in the identification of three groups: 1) internal audit is meaningless uninspiring teachers’ activity implemented under compulsion and failing to improve the quality of school performance; 2) internal audit is an extra work of teachers; 3) internal audit is an obligatory school activity, though it has a great number of disadvantages related with organisation. The majority of teachers (93%) think that audit is an extra workload. The survey results allow assuming that teachers’ motivation for participating in the internal audit is largely related with the management of the internal audit process. Adequate remuneration, more effective organisation of internal audit and staff management should enhance teacher’s motivation for the participation in the internal audit.

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10276
Updated:
2021-02-25 10:00:34
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: