Studentų kalbos kultūros tobulinimo prielaidos techniškųjų universitetų akademinėje aplinkoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų kalbos kultūros tobulinimo prielaidos techniškųjų universitetų akademinėje aplinkoje: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
236 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTIntensyvėjant pokyčių procesams, šiuolaikinei aukštajai mokyklai kyla uždavinys – parengti specialistus, sugebančius tobulėti, veikti bei kurti nuolat kintančios aplinkos sąlygomis. Techniškųjų specialybių studentams ypač svarbu sugebėti susiorientuoti nuolat besikeičiančioje kalbinėje aplinkoje. Darbe siekiama atsakyti į klausimą, kurie techniškosios akademinės aplinkos veiksniai skatina studentus tobulinti kalbos kultūrą kaip vieną iš humanitarinės kultūros elementų, ir kiek jie veiksmingi įvertinant kalbos kultūros svarbą studentų profesinei veiklai. Tyrimo tikslas – ištirti ir nustatyti akademinės aplinkos veiksnių poveikio efektyvumą tobulinant techniškųjų specialybių studentų kalbos kultūrą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų turinio analizės metodas, anketinė apklausa (apklausti 622 KTU ir VGTU studentai), lyginamosios analizės metodas (pakartotinai apklausta 171 studentas). Galima teigti, kad techniškųjų universitetų kalbinės aplinkos veiksniai skatina studentų kalbos kultūros tobulinimąsi, veikia kalbos kultūros studijų kokybę, akademinį pažangumą, aktyvina kalbos kultūros kaip disciplinos studijavimo motyvaciją bei sąlygoja kalbinių gebėjimų svarbos suvokimą profesinėje veikloje. Techninio profilio universitetuose aktualu išlaikyti ir toliau plėtoti humanitarinių ir socialinių mokslų sukauptą potencialą, padedantį išvengti studentų lavinimo vienpusiškumo, mąstymo technologizavimo.

ENAs changes become more intensive, contemporary higher schools have to prepare specialists that would be able to work and create in constantly changing environment. Orientation in changing linguistic environment is especially vital for students of technical professions. The study aims to answer the question what factors of technical academic environment motivate students to improve their language culture, as one of the elements of human culture; and how powerful they are taking into account the importance of language culture for students’ professional activities. The objective of the research is to examine and define efficiency of various factors of academic environment on improving language culture of technical students. Methods of the research: scientific literature analysis, documentary content analysis, questionnaire survey (622 students from Kaunas University of Technology and Vilnius Gediminas Technical University were surveyed). The results allow maintaining that various factors of the linguistic environment in technical universities inspire students to improve their language culture, affect the quality of languages culture studies as well as the academic results, increase the motivation for studying Language Culture as the subject, and condition understanding the importance of linguistic abilities in professional activities. Keeping and developing the potential of humanitarian and social sciences in technical universities is vital in order to avoid single-sided education and technological thinking in students.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10269
Updated:
2014-02-07 20:09:35
Export: