English-Lithuanian lexical pseudo-equivalents : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Anglų kalba / English
Title:
English-Lithuanian lexical pseudo-equivalents: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2002.
Pages:
265 p
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas, 2002. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Anglų-lietuvių kalbų leksiniai pseudoekvivalentai Šiauliai, 2002 40 p
Summary / Abstract:

LTDisertacija skirta anglų-lietuvių kalbų leksinių pseudo-ekvivalentų – dviejų kalbų žodžių, identiškų arba panašių savo forma (rašyba ir/arba tarimu), bet iš dalies arba visai skirtingų savo reikšme (pvz., replica ‘tiksli objekto kopija’: replika ‘atsakymas, prieštaravimas, atkirtis’), gretinimui ir analizei. Darbe analizuojamos leksinių pseudoekvivalentų polisemijos ypatybės anglų ir lietuvių kalbose, aptariamas vienareikšmiškumo arba daugiareikšmiškumo ryšys su nekalbine tikrove. Anglų-lietuvių kalbų leksiniai pseudoekvivalentai klasifikuojami pagal jų formalius ir semantinius panašumus / skirtumus, analizuojamas jų funkcionavimas vertime, kalbų mokymo praktikoje, dvikalbėje leksikografijoje. Darbe nagrinėjami anglų-lietuvių kalbų leksinių pseudoekvivalentų sudėties pokyčiai. Akcentuojant anglų ir lietuvių kalbos specifiką, siūlomi teoriniai modeliai vertimo teorijai ir praktikai, užsienio kalbų mokymui ir mokymuisi, dvikalbei leksikografijai.

ENThe doctoral thesis is devoted to the comparison and analysis of lexical pseudoequivalents (words of two languages that have identical or similar form – spelling and/or pronunciation – but partially or completely different meaning, e.g. replica “an exact copy of an object” : replica “a reply, objection, rebuff”) of the English and Lithuanian languages. The work deals with the characteristics of the polysemy of lexical pseudoequivalents in the English and Lithuanian languages, discusses the link of monosemy and polysemy with non-linguistic reality. English-Lithuanian lexical pseudoequivalents are classified according to their formal and semantic similarities/differences, their behaviour in translation, language teaching practice and bilingual lexicography is analyzed. The changes in the composition of English-Lithuanian lexical pseudoequivalents are discussed in the work. Theoretical models for translation theory and practice, foreign language teaching and learning and bilingual lexicography are suggested, considering the specific features of the English and Lithuanian languages.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10148
Updated:
2022-02-07 20:09:01
Metrics:
Views: 30
Export: