Kalbos, kaip komunikacijos instrumento, mokymas(is) pradinėje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos, kaip komunikacijos instrumento, mokymas(is) pradinėje mokykloje
Alternative Title:
Teaching (learning) of speech as a communication instrument in elementary school
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 33, p. 19-24
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Šnekamoji kalba / Spoken language.
EN
Linguistic activity/practice.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - nustatyti sakytinės kalbos (kalbėjimo ir klausymo) mokymo(si) pradinėje mokykloje teorines ir praktines galimybes. Tyrimo objektas - pradinės mokyklos mokytojų ir jų mokinių kalbinė veikla pamokų metu. Naudojami metodai: mokslinės literatūros sisteminė ir loginė analizė, pedagoginis stebėjimas, aprašomoji statistika. Straipsnyje nagrinėjamas vienas pagrindinių sakytinės kalbos ugdymo klausimų - kalbėjimo situacijų sudarymas ir jų panaudojimas pradinio ugdymo institucijose. Lyginami JAV, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos pradinių mokyklų mokytojų bei mokinių kalbinės veiklos tyrimai. Straipsnyje teoriniu aspektu analizuojama kalbėtojo ir klausytojo sąveika, vaidmenys, kalbėtojo pozicija, klausytojo funkcijos, aptariama komunikacinė kalbos mokymo(si) kryptis. Aprašomas Lietuvos pradinėse mokyklose atliktas mokinių ir mokytojų kalbinės veiklos tyrimas. Remiantis statistiniais duomenimis, JAV, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos pradinių klasių pamokose kalbinė veikla savo pobūdžiu, struktūra, laiko sąnaudomis iš esmės nesiskiria. Mokinių kalbėjimui pamokoje skiriama per mažai laiko, o mokytojo kalbėjimas, užimantis didžiąją pamokos dalį, dažnai būna neracionaliai paskirstomas. Tyrimų duomenimis, mokytojo kalba mokiniams yra kalbėjimo etalonas, todėl mokytojas privalo kalbėti pavyzdinga bendrine kalba: taisyklingai artikuliuoti garsus, intonuoti žodžius ir sakinius, mintis dėstyti aiškiai, pasitelkęs turtingą, vaizdingą žodyną, maloniu balso tembru. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Komunikacija; Sakytinė kalba; Kalbinė veikla; Communication; Spoken language; Linguistic activity/practice.

ENThe goal of the research is to determine theoretical and practical possibilities of teaching and learning of spoken language (speaking and listening) in elementary school. The object of the research is speech activities of elementary teachers and students during lessons. Methods used: systematic and logical analysis of scientific literature, pedagogical observation, descriptive statistics. The article analyses on of the main issues of education of spoken language – formation of speaking situations and their use in institutions of elementary education. A comparison is provided of researches of speech activities of elementary teachers and students of the United States, Great Britain and Lithuania. The article offers a theoretical analysis of the interaction of the speaker and the listener, roles, position of the speaker, functions of the listener and discusses the communication direction of language teaching and learning. A description is made of a research of speech activities of teachers and students of elementary schools in Lithuania. Based on statistical data, speech activities in elementary school lessons in the United States, Great Britain and Lithuania have few differences in terms of character, structure and time. Too little time is provided for students’ speech, while the speaking of teachers takes the majority of lesson time and is often distributed irrationally. According to the surveys, the speech of teachers is the reference for students, therefore, the teacher should speak excellent standard language: have good articulation, intonation of words and sentences, clear expression of thoughts with the help of a rich and vivid vocabulary in a nice tone of voice.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10080
Updated:
2018-12-17 11:52:15
Metrics:
Views: 74    Downloads: 30
Export: