Apie projektą

Duomenų bazė „Lituanistika“ kuriama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų ir valstybės lėšų. Nuo 2006 metų Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) parengė keturis projektus. Dabartiniam 2016−2021 metų laikotarpiui LMT yra pasirašiusi finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) ir vykdo projektą „Duomenų bazės Lituanistika plėtra“ (09.3.3-ESFA-V-711-01-0002). Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Projekto poreikis deklaruotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1372 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 metų krypčių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakyme Nr. V-395 „Dėl Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2013–2020 metų krypčių įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Minėtuose dokumentuose strateginis prioritetas teikiamas lituanistikos tyrimams ir studijoms, sprendžiančioms esminius tautinės tapatybės plėtojimo ir tautos raidos uždavinius, taip pat akcentuojamas lituanistikos tyrimų kokybės gerinimo veiksnys – mokslo darbų ekspertinio vertinimo veiksminga sistema – vertinimo kriterijų išgryninimas ir aukšta ekspertų kvalifikacija. Pabrėžiama šiuolaikinė infrastruktūra – duomenų sklaida moderniomis priemonėmis, gerai funkcionuojanti atvirosios prieigos duomenų bazė, užtikrinanti lituanistinei medžiagai galimybes patekti į nacionalinę ir tarptautinę akademinę erdvę, o tyrimų rezultatams tarptautinę sklaidą, jų autoriams – platesnį tarptautinį bei Lietuvos visuomenėje žinomumą.

Projekto tikslai:

 • Sukaupti (ir užtikrinti ilgalaikį išsaugojimą) ir skleisti informaciją apie humanitarinių bei socialinių mokslų produkciją, išleistą Lietuvoje ir užsienyje įvairiomis kalbomis, kurios objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos praeitis ir dabartis (kaip pasaulio žinijos dalį),
 • Diegti mokslinių darbų vertinimo kokybinius kriterijus, formuoti aukštos mokslo kūrinių kokybės siekiamybę, ugdyti mokslininko darbų kokybės savivertę.

Per daugiau nei dešimtmetį duomenų bazė „Lituanistika“ (toliau – LDB) tapo sklandžiai funkcionuojančia atvirosios prieigos lituanistikos tyrimų rezultatų ir sklaidos infrastruktūra, atliekančia vis didesnį vaidmenį tarptautinėje mokslinės informacijos elektroninėje erdvėje ir mokslo politikoje.

Į pradžią

Pagrindiniai projekto darbai ir rezultatai 2007−2018 metais

 • Duomenų bazės rengimas. Vartotojai duomenų bazėje gali rasti per 62 tūkst. lituanistikos publikacijų įrašų, iš jų apie 40 tūkst. visateksčių, atvirai prieinamų. LMT yra sudariusi licencines sutartis su 33 Lietuvos leidėjais. Atvirajai prieigai pagal LMT ir leidėjų sutartis licencijuojami 238 žurnalai ir 89 knygos. Parengta ar išversta per 45 tūkst. santraukų. Per 705 tūkst. cituojamų knygų ir straipsnių.
 • Publikacijų kokybinio vertinimo sistema. Duomenų bazės ekspertų veiklos tikslas – atrinkti į duomenų bazę kokybiškus humanitarinių ir socialinių mokslų lituanistikos tematikos darbus.
  • Publikacijų atrankos į duomenų bazę metodus ir kriterijus nustato projekto Ekspertų taryba. Taikomi du vertinimo būdai: ekspertinis ir tvarkomasis vertinimas. Ekspertinio vertinimo rezultatas – lituanistikos publikacijos mokslo kokybės lygio nustatymas (vertinama taikant bendruosius kokybės vertinimo kriterijus, naudojant publikacijų žanrų anketas). Tvarkomojo vertinimo būdu neabejotinos kokybės knygos patenka į duomenų bazę vieno eksperto sprendimu; dalis publikacijų pagal nustatytus kriterijus į duomenų bazę patenka be ekspertinio vertinimo. Tai yra:
   • HSM lituanistikos objektą atitinkančios disertacijos;
   • Monografijos, išleistos disertacijų pagrindu;
   • Publikacijos žurnaluose, kurių kokybės koeficientas ≥ 0,9 (90 ar daugiau lituanistikos kokybės lygį atitinkančių publikacijų iš 100 pateiktų vertinti). Žurnalų sąrašas;
   • Knygos, išleistos vykdant Nacionalinę lituanistikos programą;
   • Pakartotiniai knygų, esančių duomenų bazėje, leidimai;
   • Daugiatomių leidinių vėlesni ar ankstesni tomai, tarpusavyje glaudžiai susieti tematika ar sandara;
   • LMT ekspertų institucinio vertinimo metu įvertinti mokslo darbai.
  • Įvertinta per 70 tūkst. publikacijų, beveik 12 proc. darbų neatitiko duomenų bazės kokybės reikalavimų.
 • LDB infrastruktūros (LISDAS) palaikymas ir plėtra:
  • LISDAS posistemiai. Ekspertavimo, citavimo, tekstų talpinimo, administravimo, katalogavimo posistemių, duomenų bazės analizės bei statistikos modulių ir kt. kūrimas, palaikymas bei plėtra.
  • LISDAS nuostatai 2018 metais patvirtinti Lituanistikos duomenyno informacinės sistemos (LISDAS) nuostatai.
  • LDB integracija. Bazė integruota į Lietuvos virtualiąją biblioteką (www.lvb.lt) – 59 tūkst. įrašų; į tarptautines paieškos sistemas „OpenAIRE“ – 32,6 tūkst. įrašų, „Google Scholar“ – 20 tūkst. įrašų; LDB įtraukta į tarptautinius atvirosios prieigos registrus „OpenDOAR“ ir ROAR.
 • Svarbiausios mokslo ir sklaidos publikacijos:
 • Įvertinimas. 2015 metais „Europos burėse“ LDB projektas buvo atrinktas iš 127 projektų, vykdytų 2014 metais, nominacijai „Už atvirą komunikaciją“. Projektas pelnė antrąją vietą ir buvo įvertintas už jo pristatymą tikslinėms auditorijoms, veiksmingą, originalią, su projektu susijusią komunikaciją, kuri tikslingai informavo visuomenę apie projekto eigą, naudą ir rezultatus.
Į pradžią

Projekto tęsinys 2019–2021 metais

Dabartiniame duomenų bazės kūrimo etape tęsiamas lituanistikos publikacijų, išsisklaidžiusių Lietuvos ir pasaulio informacijos ištekliuose, kaupimas ir išsaugojimas, santraukų lietuvių kalba rengimas. Duomenų bazės auditoriją turėtų praplėsti ir jos panaudą auginti lituanistinių sklaidos (mokslo populiarinimo) publikacijų bei elektroninių išteklių įtraukimasį duomenų bazę ir atitinkamų paieškos rinkinių organizavimas (iki 2019 metų – buvo vienintelis rinkinys – mokslo publikacijų). Planuojama publikacijų chronologijos plėtra pirmiausia įtraukiant lituanistikos kūrinius, išleistus iki 2000 metų.

Numatoma, kad tęsiant projektą duomenų bazėje bus sukaupta dar 17 tūkst. publikacijų ir 2021 metais ją sudarys per 76 tūkst. publikacijų. Plėtojant duomenų bazę kaip atvirosios prieigos numatyta iki 38 tūkst. padidinti laisvai visiems interneto vartotojams pasiekiamų visateksčių publikacijų.

Pasitelkiant ekspertus atrenkamos geriausios lituanistinės publikacijos, saugomi ekspertinio vertinimo duomenys ir rezultatai. Apžvalgoje - studijoje numatoma pateikti rekomendacijas duomenų bazės objektui bei žanrams tikslinti.

Duomenų bazė „Lituanistika“ – tai šiuolaikiškas būdas skleisti lituanistikos tyrimų duomenis ir rezultatus nacionalinėje bei tarptautinėje erdvėje, o jų autoriams tapti matomiems ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Siekiama, kad duomenų bazė ir duomenys būtų lengvai pasiekiami vartotojams per naujai sukurtą duomenų bazei skirtą svetainę su integruotu duomenų paieškos indeksu, o duomenų bazės dizainas būtų orientuotas į vartotoją, užtikrinta lengva ir aiški paieška lietuvių bei anglų kalbomis. Numatoma diegti priemones, kurios padėtų „Lituanistikos“ duomenis integruoti su kitomis duomenų bazėmis ir pasaulinėmis paieškos naršyklėmis, pavyzdžiui, su „Google“ ir kitomis.

Lituanistikos mokslinių tyrimų sklaidos ir žinomumo didinimui tarptautiniame kontekste orientuojamasi įLDB pristatymus Lietuvoje ir užsienyje vykstančiuose renginiuose, bendradarbiaujant su užsienio baltistikos ir (ar) lituanistikos centrais.

Projekto partneriai yra Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir Kauno technologijos universitetas.

Kontaktai

 • Lina Bloveščiūnienė, projekto vadovė, tel. +370 698 83195, e. p. lina.blovesciuniene@vdu.lt, lituanistikos.ekspertavimas@minfolit.lt
 • Nijolė Kolesinskienė, vyr. specialistė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, tel. +370 673 13375, e. p. nijole.kolesinskiene@mab.lt, lituanistikos.ekspertavimas@minfolit.lt
 • Antanas Štreimikis, vyr. specialistas, Kauno technologijos universitetas, mob. tel. +370 698 75 791, e. p. antanas.streimikis@ktu.lt, lituanistikos.ekspertavimas@minfolit.lt
Į pradžią