Instrumentinių polkų lygiagretės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Instrumentinių polkų lygiagretės
Alternative Title:
Parallels in instrumental polka music
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2001, t. 25, p. 249-262. Etninė muzika
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Čekijos Respublika (Czech Republic); Ispanija (Spain); Izraelis (Israel); Prancūzija (France); Švedija (Sweden); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos lietuvių bei kitų tautų instrumentinės polkos ir jų geografinis paplitimas, siekiama atskleisti Lietuvoje paplitusių polkų kilmę visos Europos kontekste. Lietuvių liaudies polkų muzika išsamiai netyrinėta (daugiau dėmesio skirta etniniams muzikiniams instrumentams, o ne jais atliekamai muzikai). Polkos kilmė nėra visiškai aiški, istorinių šaltinių žinios ne visada sutampa. Daugelis autorių mano, kad polkos pavadinimas kilęs iš čekiško žodžio pulka - "pusžingsnis". Polkos atsirado tada, kai sumažėjo valso pobūdžio šokių populiarumas. Į Lietuvą jos atklydo tik XIX a. 6-7 dešimtmetyje, čia paplitusių instrumentinių polkų kilmė yra dvejopa: vienos kilusios iš lietuvių liaudies dainų, kitos atklydusios iš užsienio valstybių, bet paveiktos nacionalinio stiliaus bruožų. Polką šokdami lietuviai dainuodavo, dainuojamųjų polkų melodijos labai artimos instrumentinėms. Su lietuvių dainuojamosiomis ir instrumentinėmis polkomis siejasi ir kitų tautų (pvz., Airijos, Anglijos, Ispanijos, Danijos, Švedijos, Prancūzijos) instrumentinės polkos. Lietuvoje esama ir slaviško pobūdžio polkų, o dauguma Rytų Aukštaitijos polkų variantų pasitaiko ne tik baltarusiškose polkose, bet ir dvejinio metro baltarusių liaudies dainose bei kituose instrumentiniuose žanruose. Kai kurie baltarusiški variantai nuo aukštaitiškų skiriasi silpnosiose taktų dalyse keičiama harmonija bei sinkopiniu ritmu.Reikšminiai žodžiai: Instrumentinės polkos; Lygiagretės; Instrumental polka music; Parallels.

ENThe article analyses instrumental polkas of Lithuania and other nations, and their geographic distribution aiming to disclose the origin of the most popular Lithuanian polkas in the European context. The music of Lithuanian folk polkas was not explicitly analysed (more attention was paid on musical instruments rather than the music played by them). The origin of polka is not completely clear – knowledge obtained from historic sources do not always match. The most of the authors think that the name “polka” originated from Czech word “pulka” – a half step. Polkas appeared when the popularity of waltz type dances decreased. They came to Lithuania in the 6-7th decade of the 19th century only. The origin of the most popular Lithuanian polkas may be of two kinds: some of them originated from Lithuanian folk songs, and some came from foreign countries but were affected by national characters. Lithuanians used to sing when they danced polkas, and the melodies of song polkas are very similar to the instrumental ones. Lithuanian song and instrumental polkas are closely related to the instrumental polkas of other nations (e. g. Ireland, England, Spain, Denmark, Sweden, and France). Slavic type polkas are also present in Lithuania, and a lot of elements of the East Higher Lithuanian polkas are met not only in Byelorussian dances but also in 2 metre Byelorussian folk songs and other instrumental genres. Some Byelorussian variants differ from Higher Lithuanian ones only by harmony changed in weak parts of beats and syncopic rhythms.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Subject:
Related Publications:
Aukštaičių instrumentinis šokių repertuaras / Gaila Kirdienė. Aukštaičių tapatumo paieškos. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006. P. 150-160.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9964
Updated:
2018-12-20 22:53:23
Metrics:
Views: 12
Export: