Kunigas Feliksas Sragys (1860-1951) ir jo kalbinė veikla

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kunigas Feliksas Sragys (1860-1951) ir jo kalbinė veikla
In the Journal:
Kalbos aktualijos. 2006, Nr. 8, p. 80-85
Keywords:
LT
Mosėdis; Plungė; Salantai; Saločiai; Lietuva (Lithuania); Bažnyčia / Church; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Pedagogai / Pedagogues; Šnekamoji kalba / Spoken language; Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje iš prisiminimų, išlikusių laiškų ir archyvų įrašų autorė bando rekonstruoti Plungės "Saulės" gimnazijos mokytojo, kunigo Felikso Sragio biografiją, aptarti jo kalbinę veiklą, kurią ypač vertino ir didysis kalbininkas Kazimieras Būga. Lietuvių kalbos instituto "Lietuvių kalbos žodyno" archyve yra labai mažai duomenų apie žodžių rinkėją F. Sragį - kartotekoje pažymėta, kad jis 1931 m. įteikęs apie 1000 žodžių. Bostone išleistos "Lietuvių enciklopedijos" duomenimis, F. Sragys gimė 1860 m. Imbarės kaime, Salantų valsčiuje, mirė 1951m. Kunigu įšventintas 1884 m. Prieš I pasaulinį karą kunigavo Saločiuose, Mosėdyje ir kt., 1919 m. apsigyveno Plungėje. F. Sragys bažnytines pareigas derino su darbu mokykloje; zakristijonas pasakojęs, kad F. Sragys, klausydamas išpažinties, užsirašinėdavo žodžius, ne kartą girdėjo, kaip "klapčiukus" mokė gražios kalbos. Kalbos klaidas kunigas taisydavo kiekviena proga. Kalbinė F. Sragio veikla pakankamai didelė. Jis "Saulės" gimnazijoje dėstė lietuvių, lotynų ir vokiečių kalbas, redagavo ir rašė bažnytines knygas. 1910 m. išleido Poterius, prisakymus ir katekizmą. Bendradarbiavo "Vienybėje", "Viltyje", "Draugijoje", "Vadove". Talkino K. Būgai redaguojant Juškevičiaus "Lietuvių kalbos žodyną". F. Sragys buvo savamokslis kalbininkas, todėl K. Būga laiškuose patardavo užrašyti sakinius su įdomesniais žodžiais, o vietovardžius tik tuos, kuriuos gerai žino, juos sukirčiuoti ir pan. Laiškuose daugiausia kalbama apie A. Juškos ir K. Būgos žodyno redagavimą, užsimenama apie Kuršaičio žodyno taisymą.Reikšminiai žodžiai: Kunigai; Mokytojai; Žodžių rinkėjai; Kirtis; Žodynas; Lotynų kalba; Vokiečių kalba; Šnekamoji kalba.

ENIn this article, the author tries to reconstruct a biography of a priest Feliksas Sragys, the teacher from Plungė “Saulės” gymnasium, from the archive records and still extant letters. Employing the recollections and still extant letters, the author describes his linguistic activities, which have been especially valued by the great Lithuanian linguist Kazimieras Būga. The archives of Lithuanian Dictionary under the Institute of Lithuanian Language possess little information about the collector of words Feliksas Sragys; files disclose the only fact that he delivered 1000 words in 1931. Lithuanian encyclopaedia issued in Boston tells that Feliksas Sragys was born in Salantai village in 1860 and died in 1951. He was consecrated to priests in 1884. Before the Word War I, he worked in Saločiai, Mosėdis, and other places. In 1919 he lived in Plungė. Being a priest he also worked at school; the sacristan told that Feliksas Sragys wrote down various words during the confessionals and taught the acolytes the culture of language. He corrected language mistakes on each occasion. Sragys philological activities were rich enough: he taught Lithuanian, Latin, and German in “Saulė” gymnasium as well as wrote and edited church books. In 1910 he issued the books of prayers, precepts, and catechism. He collaborated with “Vienybė”, “Viltis”, “Draugija”, and “Vadovas”; and helped Karolis Būga in editing Juškevičius Lithuanian Dictionary. Feliksas Sragys was self-educated linguist, thus Kazimieras Būga, in his letters, advised him to write down sentences with more interesting words and stress really known place-names. The letters mostly talk about editing A. Juška and K. Būga dictionary and include references to correcting Kuršaitis dictionary.

ISSN:
1648-9446
Related Publications:
Lietuvių kalbos žodynas.. Vilnius ; Kaunas, 1968-2002. 20 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9906
Updated:
2023-05-10 10:46:17
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: