Kriminalistinis neviešų tyrimo veiksmų integracijos į Lietuvos baudžiamąjį procesą vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinis neviešų tyrimo veiksmų integracijos į Lietuvos baudžiamąjį procesą vertinimas
Alternative Title:
Criminalistics evaluation of integration of the convert investigation activities into criminal process of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 76 (68), p. 26-34
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT2003 m. Lietuvoje įsigaliojo nauji baudžiamieji įstatymai – Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, kuriais buvo siekiama iš naujo įtvirtinti nusikalstamų veikų kvalifikavimo, jų išaiškinimo ir tyrimo teisinį reglamentavimą ir taip užbaigti Lietuvoje vykdomą teisės reformą. Nors buvo priimti ir tuo pačiu metu įsigaliojo pagrindiniai šalies baudžiamieji įstatymai, juose dar liko teisės spragų ir teisės normų praktinio taikymo probleminių klausimų, reikalaujančių atskiro nagrinėjimo. Vienas iš mokslininkų dėmesio reikalaujančių probleminių klausimų yra susijęs su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse įtvirtintomis teisės normomis, reglamentuojančiomis kitas procesines prievartos priemones, dar vadinamus neviešus tyrimo veiksmus ir jų panaudojimo ikiteisminio tyrimo metu išaiškinant ir tiriant nusikaltimus teisinius pagrindus bei tvarką. Įvertinus tai šiame straipsnyje nagrinėjamas neviešų tyrimo veiksmų teisinis reglamentavimas tiek šalies vidaus teisės, tiek Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių teisės kontekste, analizuojami teisės aktų pakeitimai bei praktinių darbuotojų apklausos dėl neviešų tyrimo veiksmų integravimo į Lietuvos baudžiamąjį procesą tikslingumo rezultatai. Nagrinėjant kai kuriuos neviešų tyrimo veiksmų praktinio taikymo probleminius klausimus straipsnyje pateikiami siūlymai dėl neviešų tyrimo veiksmų panaudojimo išaiškinat ir tiriant nusikaltimus teisinio reglamentavimo tobulinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kriminalistika; Kriminalinių nusikaltimų tyrimas; Įstatymai, baudžiamieji; Baudžiamojo proceso kodeksas.

ENIn 2003, two new criminal laws came into effect in Lithuania: the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. Their aim is to establish a new system of qualifying criminal acts, the legal regulation of their detection and investigation and as a result, finalise the legal reform in Lithuania. Although the key criminal laws were adopted and came into effect at the same time, several loopholes and problematic issues were identified demanding further attention. One of the issues at stake is related to the legal norms (established in the Criminal Procedure Code of the Republic of Lithuania) regulating other procedural compulsory measures, otherwise known as non-public investigatory actions, and the legal basis as well as the procedure of their use during pre-trial investigation while detecting and investigating crimes. The article examines the legal regulation of non-public investigatory actions in Lithuania, the EU and other foreign countries. Furthermore, it analyses amendments to legal acts and findings of the survey interviewing employees about the need of integrating non-public investigatory actions into the Lithuanian criminal procedure. While examining several problematic issues of practical application of non-public investigatory actions, the article provides proposals with regard to their better legal regulation and use.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/989
Updated:
2018-12-17 11:33:23
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: