Староверы глазами представителей других христианских конфессий Речи Посполитой: иезуит Ян Алоизий Кулеша

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Староверы глазами представителей других христианских конфессий Речи Посполитой: иезуит Ян Алоизий Кулеша
Alternative Title:
  • Sentikiai kitų Abiejų Tautų Respublikos krikščionių konfesijų atstovų akimis: jėzuitas Jonas Aloyzas Kuleša
  • Old Believers through the eyes of other Christian denominations within the Polish-Lithuanian Commonwealth: Jesuit Jan Aloysius Kulesha
In the Journal:
Slavistica Vilnensis. 2020, 65 (2), p. 54-64
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Jėzuitai / Jesuits; Senosios knygos; Sentikiai; Katalikybė. Katalikų Bažnyčia / Catholicism. Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTPagrindinių sentikių centrų, esančių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (ir Abiejų Tautų Respublikos – (ATR)) teritorijoje, formavimosi pradžia pakankamai gerai ištirta. Tačiau kitų Lenkijos ir Lietuvos valstybės krikščioniškų konfesijų atstovų santykiai su sentikiais aprašomi vis dar labai fragmentiškai. Dažniausiai mokslinėje literatūroje, sekant M. Lilejevu, minimi karaliaus sekretorius Piotr Michał Polttiew ir „vyskupas Ancuta“, kurie lankėsi pas Vetkos regiono sentikius. Tuo pat metu neatsižvelgta į tai, kad ATR katalikų ir unitų bažnyčių atstovai lankėsi pas Vetkos sentikius kaip misionieriai. Toks „svečias“ buvo ir jėzuitas Jonas Aloyzas Kuleša (Jan Alojzy Kulesza), bandęs skleisti unitų tikėjimą tarp Rečicos pavieto sentikių ir vieną savo apsilankymą aprašęs veikale „Wiara Prawosławna“ (Vilna, 1704). Šio darbo tikslas — įtraukti į mokslinę apyvartą anksčiau nežinomą medžiagą apie ATR jėzuitų susidomėjimą sentikiais, apsigyvenusiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Minsko vaivadijos Rečicos paviete, taip pat palyginti Kulešos informaciją su kitų „inspektorių“ duomenimis. Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika, Rečicos pavietas, Vetka, sentikiai, katalikai, jėzuitai, senieji spaudiniai. [Iš leidinio]

ENThe initial formation of the main Old Believer centres within the territory of the Grand Duchy of Lithuania (and the Polish-Lithuanian Commonwealth as a whole) has been studied fairly extensively. However, any available information on the relationship between the Old Believers and other Christian denominations of the Polish-Lithuanian state is still rather fragmentary. Scientific literature usually mentions the royal secretary Piotr Michał Polttiew and “bishop Antsuta”, who both visited the Old Believers in the region of Vetka, as recorded by M. Lileev. But the fact that representatives from both the Catholic Church and the Greek Catholic Church of the Polish-Lithuanian Commonwealth visited Vetka’s Old Believers for missionary purposes seems to be largely overlooked. One of these “visitors” was Jesuit Jan Aloisy Kulesha (Jan Alojzy Kulesza), who tried to promote the Uniate religion among the Old Believers of Rečica district and described one of his visits in the treatise Wiara Prawosławna (Vilno, 1704). Therefore, the purpose of this work is to introduce into scientific circulation the previously unknown materials confirming the Jesuit interest in the Old Believers who had settled in Rečica district of the Grand Duchy’s Minsk Voivodate and to compare Kulesha’s account with information provided by other “inspectors”. Keywords: Polish-Lithuanian Commonwealth, Rečica poviat, Vetka, Old Believers, Catholics, Jesuits, old printed books. [From the publication]

ISSN:
2351-6895; 2424-6115
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98718
Updated:
2022-11-11 22:52:04
Metrics:
Views: 5
Export: