Expanding students learning environment : information competence education in masters studies at a service-oriented university

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expanding students learning environment: information competence education in masters studies at a service-oriented university
Alternative Title:
Studentų mokymosi aplinkos plėtojimas: informacinės kompetencijos ugdymas magistro studijose į paslaugas orientuotame universitete
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTTyrimo studija koncentruojasi ties atsakymais į klausimus, kurie sudaro tyrimo problemą: Kaip informacijos tyrimo instrukcija įtakoja studento informacijos paieškos įgūdžių vystymąsi? Kaip studentai vertina mokymosi sąlygas, sudarytas per informacijos tyrimo instruktažą? Kaip studentai vertina informacijos tyrimo instruktažą? Koks yra geriausias būdas integruoti informacijos tyrimo įgūdžius į studijų programas? Tyrimo tikslas yra nustatyti ir aptarti universiteto bibliotekos vaidmenį plėtojant studentų mokymosi aplinką į paslaugas orientuotame universitete. Duomenys buvo surinkti 2002 – 2004 metais naudojant originalią nestandartinę apklausą. Bandyme dalyvavo 89 studentai su aukštuoju išsilavinimu. Tyrimo studijos išvados yra tokios: Studentai su aukštesniais pradiniais kompiuterio valdymo gebėjimais lengviau įgyja informacijos paieškos įgūdžių. Studentai su mažesne arba visai neturintys kompiuterinio raštingumo bei informacinių technologijų naudojimo kompetencijos turėtų būti ugdomi naudojant aktyvesnius mokymo(si) metodus; jiems reikia daugiau pagalbos ir konsultacijų iš instruktorių, bibliotekininkų arba bendramokslių. Ugdymo poveikis, susijęs su bibliotekos ugdomosios aplinkos aktyvinimu, bibliotekos ugdomosios aplinkos integravimu į studijas bei partnerystės tarp pedagogų ir bibliotekininkų vystymu, lygiai kaip ir materialinių, psichologinių bei kompetencijomis paremtų sąlygų puoselėjimu, lemia statistiškai reikšmingus pokyčius susijusius su studentų informacijos tyrimų gebėjimais ir plėtoja studentų mokymosi aplinką šiuolaikiniame į paslaugas orientuotame universitete. [Iš leidinio]

ENThe research study focuses on answers to the following questions of which consists the research problem: How does information research instruction influence the development of student information searching skills? How do students evaluate learning conditions created during information research instruction? How do students evaluate information research instruction? What is the best way to integrate information research skills into study programs? The research aim is: to assess and discuss the role of the university library in expanding student learning environments at a service-oriented university. The data has been collected using original non-standard questionnaire, in the years 2002 through 2004. Sample consisted of 89 students of higher education. Implications of research study are those: Students with higher initial computer command abilities obtain information searching skills more easily. Students with no or little competence in computer literacy and information technology usage should be educated using more active teaching/learning methods and need more help and counselling from instructors, librarians, or peers. Educational impact related to activating the library educational environment, integrating library educational environment into the study and developing partnership between teachers and librarians, as well as the development of empowering material, psychological, and competence-based conditions in the library educational environment result in statistically significant changes in students‘ information research abilities and expands students learning environment at a modern service-oriented university. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
The Library learning environment as a part of university educational environment / Palmira Juceviciene and Gintare Tautkeviciene. Education-line. p. 1-13.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9853
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: