Expanding students' learning environment : information competence education in master's studies at a service-oriented university

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expanding students' learning environment: information competence education in master's studies at a service-oriented university
In the Journal:
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStudijų kokybės užtikrinimas ir mokymo/mokymosi aplinkos tobulinimas yra pagrindinis aukštosios mokyklos tikslas ir prioritetas pastarąjį dešimtmetį. To priežastimi yra greitai besivystančios IT, sparčiai augantis naujai sukuriamos informacijos ir žinių kiekis, nuolat kintantys reikalavimai darbo vietai. Straipsnyje analizuojamos bibliotekos galimybės išplėsti tradicines mokymo/mokymosi aplinkas informacijos ištekliais bei nagrinėjami bandymai aktyvinti studentų savarankišką mokymąsi, informacinio raštingumo ugdymą integruojant į magistratūros studijų programą. 2002-2004 m. Kauno technologijos universitete organizuoti informacinio raštingumo mokymai, taikant įvairius mokymo būdus: pristatymus, praktinius užsiėmimus, individualias konsultacijas, savarankiškus tiriamuosius darbus. Informacinės kompetencijos ugdymo integravimas į studijų programą bei papildomų informacijos šaltinių naudojimas mokymuisi skatinant savarankišką studentų mokymąsi išplečia tradicinę auditorijos aplinką bibliotekos edukacinės aplinkos teikiamomis galimybėmis. Mokymų metu buvo pravesta anketinė apklausa, įvertinanti organizuotų mokymų poreikį ir efektyvumą. Tyrimo rezultatai leido nustatyti, kad informacinio raštingumo mokymų organizavimo formos pasirinkimas didžiąja dalimi priklauso nuo pradinės studentų kompetencijos, motyvacijos ir išankstinės nuostabos savarankiško mokymosi atžvilgiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Learning environment; Information competence education; Service-oriented university.

ENEnsuring of quality of studies and improvement of the teaching/learning environment has been the primary goal and priority of universities for the past decade. This is due to rapid development of information technologies, large amounts of new information and know-how, as well as ever-changing job requirements. The article analyses the possibilities of a library to expand the traditional environments of teaching and learning by way of information resources and examines the attempts to make independent learning of students more active by integration of information literacy in the programme of master-degree studies. The information literacy courses organised at the Kaunas University of Technology in 2002-2004 included various methods of teaching: presentations, practical exercises, individual consultations and independent research. Integration of information competences in the programme of studies and use of additional information sources in the learning process to promote independent learning expands the traditional classroom environment by way of opportunities provided by a librarian educational environment. A questionnaire survey was carried out during the courses aimed to evaluate the need and efficiency of the training. Results of the survey suggested that the choice of organisation of information literacy courses largely depended on the initial competence of students, their motivation and predisposition towards independent learning.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
The Library learning environment as a part of university educational environment / Palmira Juceviciene and Gintare Tautkeviciene. Education-line. p. 1-13.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9851
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 17
Export: