Europos politinės, kultūrinės tradicijos standartai ir šalies statutinių institucijų (įstaigų) administravimo tobulinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos politinės, kultūrinės tradicijos standartai ir šalies statutinių institucijų (įstaigų) administravimo tobulinimas
Alternative Title:
European standards of political and cultural traditions and improvement of state statutory service institutions administration
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 73 (65), p. 5-15
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Europos Sąjungos teisė / European Union law; Politika / Politics; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LTIntegruojantis į Europos Bendriją, vyksta ne mažiau sudėtingi socialiniai procesai nei valstybės kūrimas atgavus nepriklausomybę. Varomoji jėga, skatinanti civilizuotus šalies gyventojus tobulinti savo bendrabūvį, yra suvoktas tikslas, tapęs itin reikšminga socialinė vertybė. Viešojo administravimo teorija ir praktinė patirtis įspėja, kad visuomenė negali pasikeisti per savaitę ar per metus, tačiau, neturinti aiškios vizijos, nesuvokianti naujojo bendrabūvio filosofijos, jie keičiasi dar lėčiau ir gali įgyti nepageidautiną pobūdį. Autorius formuluoja mokslinio tyrinėjimo hipotezes, atliko tyrimą, siekdamas atsakyti į klausimą, kaip per pastaruosius trejus metus keitėsi Lietuvos statutinių pareigūnų požiūris į savo tarnybą, suformulavo teiginius: statutinių tarnybų teisinė reglamentacija yra tobulintina, nes tarnybų statutai, kiti teisiniai aktai ne visiškai atitinka Vakarų demokratijos standartus, o plėtros strategijos neturi mobilizuojančios galios, neįtvirtina naujojo bendrabūvio reikalavimų, aiškiai neapibrėžia savitos institucijų vizijos; bendra nuostata ta, kad žmonės apsaugoti nuo kitų daromo blogio tik tiek, kiek jie turi galios (teisinės, moralinė, psichologinės ir pan.) apsisaugoti patys ir geba tai daryti. Sociologinio tyrimo duomenys leidžia daryti prielaidą, kad statutiniams pareigūnams būtini tvirtesni tarnybiniai įgaliojimai, garantai naudotis visomis socialinėmis ir ekonominėmis teisėmis. Statutinės valstybės tarnybos yra reikšmingas teisingumo garantas, o teisingumo stoka – nepasitikėjimo šaltinis, visuomenę veikiantis deligimituojančiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešasis administravimas; Valstybės tarnyba; Pareigūnai, statutiniai; Policija; Politinė kultūra; Europos Sąjunga (European Union).

ENWhen integrating into the European Community, no less complex social processes than the development of the state upon regaining of the independence are going on. The driving force, encouraging the civilized residents of the country to improve their commonwealth is a perceived goal, which has become an especially significant social value. The theory and practical experience of public administration forewarns that the society cannot change during a week or during a year. Moreover, in case the society lacks a clear vision and does not comprehend the new philosophy, it changes even slower and can acquire an undesirable character. The author formulated the hypotheses for scientific research, performed the study with the aim to answer the question how Lithuanian statutory officials’ view of their service was changing during the last three years and formulated the following statements: the legal regulation of statutory services should be improved, since the statutes of the services and other legal acts are not fully compliant with the Western democracy standards and the development strategies lack the mobilizing power, do not entrench the new commonwealth requirements and do not provide a clear definition of the peculiar vision of the institutions; the overall idea is that people are protected against the harm, done by others only to the extent they have the power (legal, moral, psychological, etc.) to protect themselves and are able to do that. The data of the sociological research allow for the presumption that the statutory officials need stronger authorizations and possibility to use all the social and economic rights available. The statutory state services are a significant security of justice and the lack of justice is a source of distrust, which has a de-legitimating effect on the society.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/985
Updated:
2018-12-17 11:33:22
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: