Vytauto Mačernio atminimo įamžinimas išeivijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Mačernio atminimo įamžinimas išeivijoje
Alternative Title:
Remembrance of Vytautas Mačernis in the diaspora
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2021, 32, p. 79-95
Keywords:
LT
Vytautas Mačernis; Išeivijos literatūra / Exodus literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Vytauto Mačernio ikonografijai išeivijoje, t. y. jo atminimo įamžinimui pristatyti. Keliamas klausimas, kaip V. Mačernio gyvenimas ir kūryba skirtingu metu buvo pristatomi išeivijos periodinėje spaudoje, recenzijose, almanachuose ir antologijose. Periodikoje skelbtas publika cijas refleksyviai papildo egodokumentika (laiškai, draugų, bičiulių prisiminimai). Pastebėta, kad V. Mačernio kūryba išeivijos periodikoje buvo spausdinama labai aktyviai, tiesa, daugiausia publikuota artimiausių bičiulių žemininkų (Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Juliaus Kaupo, Pauliaus Jurkaus) iniciatyva ir dažniausiai tuose leidiniuose, kuriuos jie patys redagavo arba su kuriais bendradarbiavo: „Aiduose“, „Literatūros lankuose“, „Drauge“, „Ateityje“, „Metmenyse“. V. Mačernio eilėraščiai buvo spausdinami ir išeivijos ateitininkų spaudoje, rengiami minėjimai, V. Mačernio poezijos skaitymai. Straipsnyje pabrėžiama, kad pirmąjį dvidešimtmetį po V. Mačernio mirties išeivijoje buvo intensyviai kuriama Poeto legenda. Vis dėlto ilgainiui nuo romantizuoto, mitologizuoto Poeto įvaizdžio buvo pereita prie akademinių jo kūrybos studijų, vertimų, ir taip V. Mačernis buvo pristatytas anglakalbiam Amerikos skaitytojui. Raktažodžiai: Mačernis, išeivija, memorializacija, žemininkai, periodinė spauda, atmintis. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the iconography of Vytautas Mačernis in the diaspora and raises the issue of how his life and work were presented at different times in the periodicals, reviews, almanacs, and anthologies published in the emigration. These publications were reflectively supplemented by ego documents (letters from and recollections by friends). The creative output of V. Mačernis was published very actively, but mostly at the initiative of his closest friends, usually members of the žemininkai group (Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Nagys, Julius Kaupas, Paulius Jurkus). They published V. Mačernis᾽ work in periodicals of which they themselves were the editors or to which they contributed. These included “Aidai”, “Literatūros lankai”, “Draugas”, “Ateitis”, and “Metmenys”. V. Mačernis᾽ poems were published in the émigré press associated with the ateitininkai, who also organized appropriate commemorations and poetry readings. The first two decades after V. Mačernis᾽ death saw efforts in the diaspora to actively work at creating the Poet’s legend. But eventually there was a movement away from a romanticized, mythological image of the Poet towards academic studies of his creations and translations of it, thereby presenting V. Mačernis to an English-speaking audience as well. Keywords: Mačernis, diaspora, memorialization, žemininkai, periodical press, memory. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-6561.32.5
ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
  • Alfonsas Nyka-Niliūnas. Laisvė: būti savimi. Archyvai / sudarytoja ir teksto autorė Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2019. 519 p.
  • Kazys Bradūnas : archyvai / [sudarytoja ir teksto autorė Virginija Babonaitė-Paplauskienė]. Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2016. 279 p.
  • Kertinė paraštė : kritikos ir kultūrinės publicistikos rinktinė / Kazys Bradūnas ; sudarė Gediminas Mikelaitis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. 326 p.
  • Laiškai, 1929-1973 / Jonas Aistis ; [sudarė Vytautas Kubilius ; parengė Vanda Šatkuvienė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 830 p.
  • Laiškai : rinktinė / Antanas Vaičiulaitis ; [parengė Ilona Čiužauskaitė, Ernesta Juknytė, Neringa Klišienė]. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013. 958 p.
  • Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m : Rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai : studija ir šaltinių publikacija / Dalia Kuizinienė. Vilnius : Versus aureus, 2003. 517 p.
  • Lietuvių modernizmas be feminų / Solveiga Daugirdaitė. Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje / sudarė Loreta Mačianskaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. P. 52-68.
  • Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940) / Viktorija Šeina. Lituanistica. 2017, Nr. 2, p. 95-115.
  • Vytautas Mačernis ir jo karta / Virginija Balsevičiūtė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 374 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98328
Updated:
2022-10-25 17:13:59
Metrics:
Views: 38    Downloads: 14
Export: