Šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis užtikrinimas - dabarties mokslinis įdarbis ir ateities perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis užtikrinimas - dabarties mokslinis įdarbis ir ateities perspektyvos
Alternative Title:
Contemporary conception of crime investigation and its criminalistic and procedural assurance: current scientific achievements and perspectives
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 65 (57), p. 107-112
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Nusikalstamumas / Violence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami svarbiausi Mykolo Romerio universiteto vykdytos mokslo programos „Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija" antrosios krypties „šiuolaikinė nusikaltimų tyrimo koncepcija ir jos kriminalistinis bei procesinis užtikrinimas" rezultatai: suformuluoti kriminalistikos mokslo plėtros Lietuvoje fundamentiniai pagrindai; parengti ir įgyvendinti taikomieji kriminalistikos, kaip nusikaltimų tyrimo funkcijas užtikrinančios disciplinos, pagrindai, rengiamos naujų nusikaltimų rūšių (ekonominių, ūkinių, finansinių, komercinių, bankininkystės ir kt.) tyrimo metodikos ir mokslinės praktinės rekomendacijos; pasiūlyta nusikaltimų tyrimo Lietuvoje šiuolaikinė prognostinė koncepcija (procesiniai, kriminalistiniai ir organizaciniai aspektai); pateikti įstatymų projektai bei siūlymai tobulinti baudžiamojo proceso įstatymus, atliktos kitų projektų mokslinės ekspertizės, mokslinės praktinės rekomendacijos teisėsaugos institucijoms nusikaltimų tyrimo veiklai optimizuoti ir jos rezultatyvumui didinti, analitiniai apibendrinimai, parengtos mokslinės informacinės apžvalgos, disertacijos, praktinės metodinės rekomendacijos, išleisti vadovėliai; parengtos mokslinės, mokymo (studijų) ir praktinės specialiųjų žinių taikymo tiriant nusikaltimus programos ir metodinės rekomendacijos specialistams, rengiamiems Mykolo Romerio universitete, kvalifikacijos kėlimo kursų klausytojams ir teisėsaugos institucijų darbuotojams. Atkreipiamas dėmesys, jog mokslo programa pradėta vykdyti vienomis, baigta kitomis sąlygomis. Pabrėžiama būtinybė tęsti kompleksinius nusikalstamumo reiškinių tyrimus tarptautiniu lygmeniu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikalstamumas; Kriminalistika; Tyrimas; Criminality; Criminalistics; Investigation.

ENThe article presents the results of the second profile "A Contemporary Conception of Crime Investigation and its Criminalistic and Procedural Assurance" of the key scientific programme "Dynamics of Criminality in Lithuania, Prognosis, Control Aspects and Contemporary Conception of Criminalistics" which was implemented at Mykolas Romeris University. The results are as follows: • Fonnulated basics for the development of criminalistics science in Lithuania; • Prepared and implemented basics of the applied criminalistics as a discipline determining the functions of crime investigation, new types of crime (economic, financial, commercial, banking, etc.) investigation techniques and scientific-practical recommendations are being prepared; • Put forward a contemporary predictive conception of the crime investigation in Lithuania (procedural, criminalistic and organizational aspects); • Submitted projects of law and proposals to improve the law of criminal procedure, accomplished scientific expertises of the other prepared projects, fidfilled scientific practical recommendations for the law enforcement institutions to optimise the activity of crime investigation and to increase its results, analytical generalizations, scientific informational reviews, dissertations, practical methodical recommendations and textbooks are presented too.• Prepared scientific education (study) programmmes in addittion to practical programmes of special knowledge application to investigate crime for the specialists being trained at Mykolas Romeris University, as well as for those who are undergoing vocational training and law enforcement staff. Particular attention is paid to the fact thai the initial conditions of the implementation of the scientific programme do not entirely correspond to the final conditions. There is an emphasized necessity to proceed with the integrated investigation of crime phenomena at the international level. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/983
Updated:
2018-12-17 11:33:21
Metrics:
Views: 47    Downloads: 10
Export: