The Trauma of war : research on Lithuanian veterans of the Afghanistan war after seventeen years

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Trauma of war: research on Lithuanian veterans of the Afghanistan war after seventeen years
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Trauma; Potrauminiai simptomai; Psichosocialinė parama; Trauma; Post-traumatic symptoms; Psychosocial support.
Keywords:
LT
Kariuomenė / Army; Psichosocialinė parama; Trauminės patirtys / Traumatic experiences.
EN
Psychosocial support.
Summary / Abstract:

LT1979 – 1989 m. Afganistane vykusiame kare dalyvavo apie 5000 lietuvių. Visi jie tuomet atliko privalomąją karo tarnybą ir dauguma į Afganistaną važiavo ne savo noru. Tačiau Afganistane kariavę Lietuvos piliečiai iki šiol nėra pripažinti nukentėjusiais nei teisiniu, nei psichologiniu požiūriu. Kokią įtaką šis tebesitęsiantis karo padarinių neigimas ir sutrikdytas patyrimo įprasminimas daro Lietuvos „afganų“ savijautai, santykiams, jų gyvenimui? Tyrime dalyvavo 268 vyrai (amžiaus vidurkis – 40 m.), 1979-1989 m. atlikę privalomąją karo tarnybą sovietinėje kariuomenėje, iš jų 174 tarnavo Afganistane karo metu, 94 atliko karo tarnybą SSRS teritorijoje. Nustatyta, kad praėjus septyniolikai metų beveik trečdalis Afganistane tarnavusių vyrų turi potrauminio streso sutrikimą, kontrolinės grupės – tik 2 proc. Karo patyrimas iš esmės pakeitė „afganų“ gyvenimo tikslus ir požiūrį į gyvenimą. Dabar jų gyvenimo situacija ir adaptacija yra kur kas prastesnė nei kontrolinės grupės vyrų (pavyzdžiui, net 28 proc. jų yra bedarbiai, kontrolinėje grupėje – 2 proc.). Afganistane tarnavę vyrai gauna mažiau psichosocialinės paramos nei tarnybą SSRS teritorijoje atlikę vyrai. Afganistane tarnavusiems Lietuvos vyrams reikalingas politinis ir visuomeninis pripažinimas, o daugeliui jų – ir profesionali pagalba.

ENApproximately 5000 Lithuanians took part in the Afghanistan war of 1979-1989. All of them were in active service at that time and most did not go to Afghanistan on their own will. However, the citizens of Lithuania who fought in Afghanistan have not yet been recognized as victims either legally or psychologically. What is the impact of this continuous denial of the consequences of war and the disturbing experiences on the emotional condition, relationships and lives of the “afghans”? 268 men (average age – 40) who were conscripted to the Soviet army in 1979-1989 (174 served in Afghanistan during the war and 94 performed were military service on the territory of the USSR). It was found that, seventeen years later, almost a third of the men who served in Afghanistan had the post-traumatic stress disorder, as opposed to only 2% in the control group. The experience of the war essentially changed the life goals and the life views of the “afghans”. Their life condition and adaptation is far worse than that of the men in the control group (for example, even 28% of them are unemployed, as opposed to 2% in the control group). The men who served in Afghanistan receive less psychological support than the men who served on the territory of the USSR. Veterans of the Afghanistan war require political and social recognition, and many of them need professional help as well.

ISBN:
9955463058
Related Publications:
Vienos diagnozės istorija / Danutė Gailienė. Naujasis Židinys - Aidai. 2001, Nr. 12, p. 675-683.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9810
Updated:
2013-04-28 17:02:02
Metrics:
Views: 23
Export: