Nedarbo priežasčių Lietuvoje tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nedarbo priežasčių Lietuvoje tyrimas
Alternative Title:
Investigation of causes of unemployment in Lithuania
Summary / Abstract:

LTEsminis dėmesys šiame straipsnyje skiriamas tyrimui suprasti bei išanalizuoti pagrindines nedarbo priežastis Lietuvoje. Šalis lyginama su Europos Sąjungos bedarbystės statistiniais duomenimis, remiantis ekonominiais rodikliais. Pateikiama teorinė nedarbo samprata, atliekami statistiniai – matematiniai skaičiavimai nedarbo analizei Lietuvoje, naudojami tyrimo metodai: analizuojama mokslinė literatūra, taikoma statistinė lyginamoji duomenų analizė, laiko eilutės analizė bei anketinė apklausa. Gauta mokslinių tyrimų informacija parodo, kad bene pagrindinės nedarbo priežastys šiandieninėje Lietuvoje yra COVID–19 ir vertimasis nelegalia veikla. Pasak anketinėje apklausoje dalyvavusių respondentų, didžiausi veiksniai trukdantys susirasti darbą – per mažas darbo užmokestis bei negatyvus darbdavių požiūris į neturinčius patirties darbuotojus. Apklaustų piliečių nuomone didžiausią įtaką sumažinti nedarbo lygį šalyje turi minimalaus atlyginimo didinimas, o mažiausią – valstybės naujų darbo vietų kūrimas. Grindžiama prielaida, kad Lietuvos gyventojams nedarbo dinamikai didesnės įtakos turi žmonių nepasitenkinimas atlyginimu. [Iš leidinio]

ENThe main focus of this article is on research to understand and analyze the main causes of unemployment in Lithuania. The country is compared with the European Union's unemployment statistics on the basis of economic indicators. Theoretical concept of unemployment is presented, statistical-mathematical calculations are performed for the analysis of unemployment in Lithuania, research methods are used: scientific literature is analyzed, statistical comparative data analysis, time series analysis and questionnaire survey are applied. The obtained research information shows that probably the main causes of unemployment in today's Lithuania are COVID-19 and engaging in illegal activities. According to the respondents to the questionnaire, the biggest factors hindering finding a job are too low wages and negative attitudes of employers towards inexperienced employees. According to the surveyed citizens, the increase in the minimum wage has the greatest impact on reducing the unemployment rate in the country, and the creation of new jobs in the State has the least impact. It is based on the assumption that the Lithuanian population is more affected by unemployment dissatisfaction with wages. [From the publication]

ISSN:
2538-7669
Related Publications:
Priežastinio ryšio tarp nedarbo ir emigracijos tyrimas Lietuvoje / Gitana Dudzevičiūtė, Justinas Čekanauskas. Verslas: teorija ir praktika. 2014, t. 15, Nr. 4 p. 294-301.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97826
Updated:
2023-12-01 14:46:37
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: