Juridinio asmens dalyvio teisinis statusas bankroto procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinio asmens dalyvio teisinis statusas bankroto procese
Alternative Title:
Legal status of members of a legal entity in bankruptcy proceedings
In the Journal:
Teisė. 2022, t. 122, p. 36-50
Keywords:
LT
Bankrotas; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Juridiniai asmenys; Nemokumo procesas.
EN
Bankruptcy; Individual enterpsises; Insolvency proceedings; Legal persons.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama juridinio asmens dalyvių padėtis, teisės ir pareigos juridinių asmenų nemokumo procese. Juridinio asmens dalyvis yra asmuo, turintis nuosavybės teisę į įmonę viso bankroto proceso metu. Siekis išsaugoti nuosavybės teisę į juridinį asmenį bankroto procese pagrindžia ekonominį juridinio asmens suinteresuotumą, o teisinis juridinio asmens dalyvio suinteresuotumas kyla iš tiesiogiai JANĮ įtvirtintų jam suteiktų teisių ir pareigų. Juridinio asmens dalyviai neturi bankroto iniciatyvos teisės, tačiau turi būti informuoti apie ketinamą pradėti bankroto procesą, ši pareiga iš esmės siejama su teise nuspręsti dėl įmonės nemokumo problemų sprendimo. Viso bankroto proceso metu juridinio asmens dalyviai turi teisę siekti bankroto bylos nutraukimo patenkinus visų kreditorių finansinius reikalavimus ir padengus bankroto proceso administravimo išlaidas, taip pat turi teisę derėtis su kreditoriais dėl taikos sutarties sudarymo ar restruktūrizavimo plano parengimo. Tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu pripažįstama, kad tikslas išsaugoti bendrovę, kaip veikiantį ūkio subjektą, yra prioritetinis prieš likvidavimo dėl bankroto procedūras. Straipsnyje keliamas klausimas, ar juridinio asmens dalyviams nustatytos teisės bankroto procese gali būti efektyviai įgyvendintos pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, kuris neužtikrinta juridinio asmens dalyviams realaus dalyvavimo bankroto procese ir informacijos apie bankroto proceso eigą suteikimo. Taip pat analizuojamas individualios įmonės dalyvio teisinis statusas bankroto procese. Be to, keliami klausimai dėl kitų subjektų, pavyzdžiui, individualios įmonės savininko sutuoktinio, dalyvavimo bankroto procese ir kreditorių lygiateisiškumo principo, kai išieškoma ne tik pagal neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, bet ir pagal jo savininko prievoles. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the position, rights and obligations of members of a legal entity in corporate insolvency proceedings. A participant of a legal entity is a person who maintains ownership of the company throughout bankruptcy proceedings. The preservation of the right of ownership to a legal person in bankruptcy proceedings is justified by the economic interest of a legal person, and the legal interest of a member of a legal person arises from the rights and obligations granted to it directly by the Law on Insolvency of Enterprises. Participants of a legal entity do not have the right and obligation to initiate bankruptcy proceedings, but must be informed about the commencement of insolvency proceedings, which is essentially linked to the right to decide on the resolution of the company’s insolvency. During bankruptcy proceedings, participants of a legal entity have the right to seek the termination of the bankruptcy proceedings after the financial claims of all creditors have been met and the costs of administration of the bankruptcy proceedings have been covered.At both national and European Union level, the preservation of a company as an operating entity is recognized as a priority in insolvency proceedings. The article raises the question whether the rights of participants of a legal entity in bankruptcy proceedings can be effectively exercised in accordance with the current legal regulation, which does not ensure the actual participation of the participants in bankruptcy proceedings and information about these proceedings. The article also analyses the legal status of the owner of an unlimited liability enterprise in bankruptcy proceedings. The article also raises questions about the involvement of other entities, such as the spouse of a sole proprietorship in bankruptcy proceedings and the principle of equality of creditors when recovering not only under the obligations of a legal person with unlimited civil liability but also under its obligations. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2022.122.3
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97756
Updated:
2022-10-04 21:46:07
Metrics:
Views: 6
Export: