Lietuvos studentijos emigracinių nuostatų raiškos ypatumai : masinės apklausos rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos studentijos emigracinių nuostatų raiškos ypatumai: masinės apklausos rezultatai
Alternative Title:
Attitudes towards Emigration among the Lithuanian University Students: Mass Survey Results
In the Book:
III pasaulio lietuvių psichologų konferencija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006. P. 11-18
Keywords:
LT
Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTTyrime siekiama atskleisti Lietuvos studentų nuostatas bei ketinimus išvykti iš šalies, požiūrį į legalią ir nelegalią emigraciją, noro išvykti priežastis, potencialias emigracijos kryptis ir visa tai susieti su įvairiais psichosocialiniais veiksniais: asmens socialiniu tinklu, politinėmis, religinėmis pažiūromis, vertybinėmis orientacijomis, socioekonominiu statusu ir t. t. Emigracinės nuostatos tirtos naudojant originalų uždaro tipo anoniminį klausimyną. Taikant faktorinę analizę, išskirtos trys Lietuvos studentų emigracinių nuostatų dimensijos: „racionalus“ (vidutinis pritarimas teiginiams siekia 75,2%), „etnocentristinis“ (46,5%), „ekonomiškai motyvuotas (kosmopolitinis)“ (44,2%) požiūris. Nustatyti du Lietuvos studentų statistiniai tipai, susiklostantys pagal emigracinių nuostatų raišką: „etnocentristiškai nusiteikęs (sėslus)“ ir „ekonomiškai motyvuotas, kosmopolitiškai nusiteikęs (mobilus)“ tipas. Tyrimas parodė, kad Lietuvos akademinio jaunimo emigracines nuostatas ir ketinimus sistemingai paveikia asmens ir jo psichosocialinės situacijos charakteristikos (tautinis tapatumas; vertybinės orientacijos; autokoncepcija; domėjimasis politika; samprata apie krašto gerovę; profesinės karjeros perspektyvos vertinimas; išgyvenamos socialinės baimės; sveikatos būklės vertinimas; intymaus gyvenimo vertinimas [...] ir t. t.). Emigracinius ketinimus sistemingai paveikia ir sociodemografiniai kintamieji: moterys, vertindamos savo galimus emigracinius ketinimus labiau išreiškia „etnocentristinį“, vyrai sąlyginai stipriau išreiškia „ekonomiškai motyvuotą (kosmopolitinį)“ požiūrį. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Emigracinės nuostatos; Lietuvos studentija; Attitudes towards emigration; Lithuanian students.

ENThe study aims to show the attitudes and intentions of the Lithuanian students with regard to leaving the country, their view of legal and illegal emigration, the reasons for wanting to leave, as well as the potential destinations of emigration, and connect all of this to various psychosocial factors: the person’s social network, political and religious beliefs, value orientations, socioeconomic status etc. Emigration attitudes were studied by using an original anonymous closed questionnaire. The application of factor analysis helped distinguishing three dimensions of the emigration attitudes of the Lithuanian students: the “rational”, the “ethnocentric”, and the “economically motivated (cosmopolitan)” attitudes. Two statistical types of the Lithuanian students were distinguished according to the range of emigration attitudes: the “ethnocentrically disposed (sedentary)” and the economically motivated and cosmopolitically disposed (mobile)” types. The study revealed that the attitudes and intentions of the Lithuanian students towards emigration were systematically influenced by the personal characteristics and the psychosocial situation (national identity; value orientations; self-conception; interest in politics; the understanding of the country’s welfare; assessment of career prospects; the experience of social phobias; the assessment of the health condition; the assessment of the intimate life, and so forth). Emigration attitudes were systemically influenced by the sociodemographic variables as well: women held more “ethnocentric” attitudes with regard to their intentions to emigrate, while men’s attitudes were relatively more “economically motivated (cosmopolitan)”.

ISBN:
9986199069
Related Publications:
Lietuvos studentų emigracinės nuostatos: struktūra ir kaita 2003–2017 m / Dalia Antinienė, Rosita Lekavičienė. Pedagogika. 2018, 132, p. 63-80.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9741
Updated:
2013-04-28 17:01:21
Metrics:
Views: 15
Export: