Qualitative diagnostics of relationship between schooling and work : does the acquirement of professional skills and knowledge at school is a premise for professional career development?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Qualitative diagnostics of relationship between schooling and work: does the acquirement of professional skills and knowledge at school is a premise for professional career development?
In the Journal:
Keywords:
LT
Karjera / Career; Personalo vadyba / Personnel management.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas: Išskirti elementus, iš kurių sudarytas ryšio tarp mokymosi mokykloje ir darbo turinys. Rezultatai: BA studentai suinteresuoti konkrečia profesija, nes turi specifinius įgūdžius ir žinias iki studijų aukštojoje mokykloje. Praktikai akcentuoja apmąstymus apie profesinę sritį, realistinį požiūrį, įgytas įgūdžius bei refleksiją iki, po veiklos ir pačioje veikloje, gebėjimą dirbti autonomiškai ir komandoje. Organizacijų vadovai teigia, jog svarbu turėti aukšto lygmens profesinę patirtį ir suvokti poliariškumą tarp profesinės srities specifiškumo ir holistiškumo. Mokyklų vadovai nurodė mokytojų vaidmenis mokinių profesiniame ugdyme – meistras-profesionalas, tarnas, dvasinis vadovas. Išvados: Turinį ryšio tarp mokymosi mokykloje ir darbo sudaro tokie fenomenai: motyvacija darbui konkrečioje profesinėje srityje; profesinių vertybių supratimas; kaita nuo teoretiko link eksperto praktiko; kaita nuo bejėgiško link įgalinto praktiko. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kokybinė diagnostika; Profesiniai gebėjimai; Profesinė karjera; Qualitative diagnostics; Professional skills; Professional career.

ENThe aim of the research is to identify elements of the content of connection between learning at school and work. Results: BA students are interested in a concrete profession because they have specific skills and know-how prior to their attendance of a university. Practitioners accentuate their reflection of their professional field, realistic attitudes, skills and reflections before, after and during activities, the ability to work autonomously and in a team. Organisation leaders maintain that it is important to have a high level of professional experience and realize polarity between specific and holistic features of their profession. School leaders indicated roles of teachers in the professional education of students – master-professional, servant, spiritual leader. Conclusions: The following phenomena make the content of the relation between learning at school and work: motivation for work in a specific professional field; understanding of professional values; change from theoretician to expert practitioner; evolution from powerless to empowered practitioner.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Ugdymo mokslas ir praktika / Leonas Jovaiša. Vilnius : Agora, 2001. 501 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9678
Updated:
2022-04-06 11:00:03
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: