Socialinę ir psichologinę pedagogų sveikatą lemiantys veiksniai mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinę ir psichologinę pedagogų sveikatą lemiantys veiksniai mokykloje
Alternative Title:
Factors influencing the social and psychological health of pedagogues at school
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2007, Nr. 5, p. 1226-1231
Keywords:
LT
Mokykla / School; Pedagogai / Pedagogues; Psichikos sveikata / Mental health.
Summary / Abstract:

LTPedagogo profesija - daug kantrybės ir atsakomybės reikalaujantis darbas. Kartu su žiniomis mokiniams reikia įdiegti pagrindinius bendravimo, bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo, gyvenimo, vertybinius principus. Pedagogo profesija priskiriama vienai iš „globos profesijų", kuri paremta altruizmo principais, atsakomybe už kitą asmenį, globa, meile, rūpesčiu, prasmingais santykiais su kitais. Būtent todėl šios profesijos atstovams būtina stipri vidinė motyvacija bei stiprybė, kuri yra socialinės, psichologinės ir fizinės sveikatos harmonijos prielaida. Mokslinės literatūros analizė parodė, jog pedagogo socialinės ir psichologinės sveikatos harmonijai daug įtakos turi santykiai su mokyklos bendruomene, motyvacija ir pasitenkinimas darbu, asmeninės pedagogo savybės ir įgūdžiai. Atliktas tyrimas patvirtino, jog pedagogas mokyklos aplinkoje yra veikiamas artimiausio jam socialinio tinklo - mokyklos bendruomenės, ir nuo jo asmeninės potencijos bei asmeninės stiprybės priklauso, ar jo socialinė ir psichologinė sveikata išliks stabili ir bus išvengta įvairių sutrikimų. Teoriniu ir empiriniu tyrimais atskleistos psichologinio spaudimo, psichologinio smurto apraiška pedagogus bendrojo lavinimo mokykloje. Šių problemų egzistavimas neigiamai paveik dagogų socialinę ir psichologinę sveikatą, dėl ko nukenčia jų fizinė sveikata, pasitenkinimas darbu, ugdymo(-si) procesas, socialiniai ryšiai mokyklos bendruomenėje.Reikšminiai žodžiai: Pedagogas; Socialinė sveikata; Psichologinė sveikata; Mokykla; Pedagogue; Social health; Psychological health; School.

ENProfession of a teacher is an occupation that demands a lot of patience and responsibility. Together with knowledge it is necessary to instil in pupils basic communication, cooperation, mutual understanding, life, and value principles. Profession of a teacher is ascribed to „care taking“ professions, which rests on altruism principles, responsibility for another person, care, love, concern, discrete relationships with others. This is why it is especially important for representatives of this profession to build up personal motivation and inner strength, which is a prerequisite of harmonic social, psychological and physical wellbeing. Analysis of scientific research shows that harmony of social and psychological wellbeing of a teacher is affected by relationships with the school community, motivation and satisfaction from the job, personal teacher’s characteristics and skills. A conducted research proved that a teacher in a school‘s environment is affected by the nearest social circle, i.e. community of the school, and it depends on his/her personal potential and strength whether his/her social and psychological wellbeing will remain stable and various perturbations will be avoided. Theoretical and empirical researches revealed expressions of psychological pressure and psychological violence experienced by teachers in general education schools. These problems negatively affect social and psychological wellbeing of teachers, resulting in negative impact on their physical health, work satisfaction, teaching process and social relations within a school community.

ISSN:
1392-6373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9664
Updated:
2021-02-25 10:00:32
Metrics:
Views: 78    Downloads: 18
Export: