Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
249 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Dr. disert. (technologijos m.) - Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian ethnic music in the system of primary school musical education Vilnius, 2005 42 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamos archajiškųjų lietuvių etninės muzikos sluoksnių melodikos ypatybės ir jų panaudojimas pradinių klasių muzikinio ugdymo metodikoje. Siekiama moksliškai pagrįsti nuoseklią ir sąryšingą intonacinio žodyno formavimo bei muzikinės kalbos turtinimo sistemą, išplėtoti integruotą pradinių klasių muzikinio ugdymo metodiką, kurioje etninės muzikos intonacinių struktūrų pamatu skirtingos muzikinės veiksenos būtų jungiamos į nuoseklų ir sąryšingą muzikinio ugdymo procesą. Autorius, atsižvelgdamas į pasaulio muzikos ritmo struktūrų įvairovę, psichologinius ritmo suvokimo ypatumus, lietuvių kalbos fonetikos ir akcentikos ypatybes, siūlo originalią ir inovatyvią ritmo mokymo metodiką. Ji grindžiama: 1) sąmoningu trukminio ir dinaminio ritmikos aspektų atskyrimu ir išryškinimu; 2) tikslingu lietuvių kalbos fonetikos ir akcentikos ypatybių pritaikymu; 3) sistemingu silabinės ir kinestezinės mnemonikos panaudojimu; 4) adaptuotu, supaprastintu muzikinių trukmių užrašymu. Remiantis lietuvių folklorui būdingomis archajiškomis intonacinėmis struktūromis, sukurta inovatyvi, nuoseklia logika pagrįsta dermės laipsnių pateikimo seka ir natų rašto mokymosi sistema, atskleistos sisteminio sutartinių panaudojimo galimybės mokant pradinukus natų rašto. Svarbus etninės muzikos vaidmuo ir ugdant muzikinių struktūrų, jų sintaksės ryšių pajautą bei elementariųjų muzikos formų suvokimą.

ENThe thesis analyses melodic features of archaic layers of ethnic Lithuanian music and their usage in musical education of primary school pupils. The author aims scientifically ground a consistent and relative system of forming intonational lexicon and enriching musical language, and develop an integrated methodology of musical education of primary school pupils where musical activities were compound into one consistent and relative process of musical education on the basis of intonational structures of ethnic music. The author, taking into account the variety of world music rhythmic structures, psychological particularities of understanding the rhythm, and features of Lithuanian phonetics and accentics, suggests original and innovative methodology for teaching the rhythms. It is based on the following: 1) conscious recognition and highlighting of time-span and dynamical aspects of rhythms; 2) expedient application of features of Lithuanian phonetics and accentics; 3) systemic usage of syllabic and kinaaesthetic mnemonics; and 4) adapted and simplified writing down of musical time-spans. On the basis of archaic intonational structures incident to Lithuanian folklore, the author created innovative and logically consistent sequence of delivering different levels of musical tunes and the system of teaching notes, and discovered possibilities of using glees for teaching primary school pupils writing notes. Ethnical music is also important in developing sensitivity to musical structures, their relations, and understanding basic musical forms.

Related Publications:
Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis = Development of schoolchildren’s attitudes towards ethnical music by modernized forms of folklore expression / Rasa Stoškuvienė, Sigitas Balčiūnas, Vytautas Žalys. Kūrybos erdvės. 2009, Nr. 11, p. 39-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9656
Updated:
2022-02-07 20:08:39
Metrics:
Views: 14
Export: