Pasipriešinimo edukaciniams pokyčiams mažinimas bendrojo lavinimo mokyklose: vadovų požiūrio aspektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasipriešinimo edukaciniams pokyčiams mažinimas bendrojo lavinimo mokyklose: vadovų požiūrio aspektas
Alternative Title:
Reduction of Resistance to Educational Changes in Schools of General Education: the Aspect of Managers’ Attitude
In the Journal:
Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas [Education. Physical training. Sport]. 2003, Nr. 3 (48), p. 11-20
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Edukaciniai pokyčiai; Pasipriešinimo mažinimo būdai; Dalyvavimo modelis; Educational change; Reducing resistance; Model of participation.
Keywords:
LT
Dalyvavimo modelis; Ugdymas / Education.
EN
Model of participation.
Summary / Abstract:

LTKaita, palietusi visas gyvenimo sritis, neaplenkė ir švietimo sistemos – Lietuvos švietimo sistemą ir atskiras jos institucijas bei organizacijas tiesiog užgriuvo edukacinių pokyčių ir inovacijų lavina. Neišvengiamas kaitos palydovas visais laikais buvo ir bus pasipriešinimas pokyčiams. Priešinimosi pokyčiams problema sparčiai besikeičiančiame pasaulyje yra aktuali ir verslo, ir švietimo organizacijoms. Straipsnyje sprendžiama mokslinė problema, kuri detalizuojama klausimais: kaip bendrojo lavinimo mokyklų vadovai mažina pasipriešinimą diegiamiems pokyčiams savo organizacijoje; kokį poveikį diegiant pokyčius ir mažinant pasipriešinimą jiems , turi formalios ir neformalios organizacijos aplinkos. Remiantis atliktu tyrimu, daromos tokios išvados: a) bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, diegdami pokyčius, ypatingai svarbia laiko neformalią organizacijos aplinką, išskirdami asmeninius ir tarpgrupinius santykius bei asmeninį pedagogų požiūrį į mokyklos vadovą; b) mažindami pasipriešinimą edukaciniams pokyčiams, vadovai dažniausiai taiko konsultavimo ir švietimo bei derybų ir susitarimo, rečiau dalyvavimo ir įtraukimo metodus; c) kai kurie vadovų atsakymai apie pasipriešinimo mažinimo būdus kelia abejonių, nes vadovai savo atsakymais stengiasi paminėti tik demokratiškus pasipriešinimo pokyčių diegimui mažinimo metodus, tačiau žinant dabartinius pokyčius, abejotina, ar vadovai netaiko autokratinių metodų; d) dauguma vadovų, mažindami pasipriešinimą edukaciniams pokyčiams, netaiko dalyvavimo modelio. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe change that touched upon all areas of life did not avoid the system of education either—the Lithuanian system of education and its separate institutions and organizations were simply loaded with educational changes and innovations. Resistance to change has always been an unavoidable companion of change at all times. The problem pertaining to resistance to change in the rapidly changing world has been relevant to business and educational organizations. The article attempts resolving the scientific problem, which is detailed by the following questions: how headmasters of general education schools reduce resistance towards implemented change in their organization; what impact formal and informal organizational environments have in respect to change implementation and resistance reduction. On the basis of the delivered research, the following conclusions are made: a) headmasters of general education schools—when implementing changes—give a lot of weight to the informal organizational environment, underlining personal and group relations as well as personal attitude of a pedagogue towards a headmaster of a school; b)in the process of reduction of resistance in respect to change, headmasters usually apply methods of education and consultation, and negotiation and settlement, and less frequently—participation and involvement; c) certain answers of headmasters regarding methods for reduction of resistance are questionable as headmasters were trying to name only democratic resistance reduction methods, although knowing the current changes, it is rather doubtful that headmasters would not be applying autocratic methods; d) most headmasters do not apply the model of participation when reducing resistance to educational change.

ISSN:
1392-5644
Related Publications:
Mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymosi dalyką ugdymas, didinant jo prasmingumą / Vincentas Blauzdys, Lina Bagdonienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Sporto ir sveikatos fakultetas. Kūno kultūros teorijos katedra. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. 243 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9654
Updated:
2013-04-28 17:00:17
Metrics:
Views: 25
Export: