Testing motivational mechanism: the expression of its peculiarities at university studies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Testing motivational mechanism: the expression of its peculiarities at university studies
In the Book:
Towards the learning society : educational issues. 2002. P. 159-169. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 7)
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Motyvacija ugdyme / Motivation in education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, kaip pasiekimų testai ir testavimas galėtų tapti efektyviu mokymosi motyvacijos veiksniu. Analizuojant mokymosi motyvaciją pažangumo įvertinimo procese, remtasi Maslow, Herzberg, Vroom, Adams ir Heder motyvacinėmis teorijomis. Išskirti ir detaliai aprašyti pažangumo įvertinimo motyvaciniai mechanizmai. Empiriniu tyrimu siekta praktiškai patikrinti, kurios įvertinimo proceso, įgyvendinto specifinėje universitetinėje didaktinėje sistemoje, galimybės atitiko apibrėžtus pedagoginius reikalavimus testams ir įvertinimui bei baziniams motyvaciniams mechanizmams. Rezultatų analizė atskleidė, kad motyvacija didaktiniame procese yra lanksti, reaguojanti į didaktinius pokyčius. Pedagogiškai pagrįsta įvertinimo sistema turi tiesioginę motyvacinę įtaką skatindama studentų pažangą, be to, ji pasižymi netiesiogine įtaka sumažindama plačiai paplitusį studentų neigiamą požiūrį į įvertinimą. Nustatyta, kad aukštesni įvertinimo rezultatai neturi jokios motyvacinės reikšmės įvertinimo procesui. Mokytojas, siekdamas edukacinių ir motyvacinių tikslų didaktiniame procese, turi ne tik mokyti, bet ir nuolatos atlikti tam tikrą tiriamąjį darbą: tikslingai motyvuojant studentus, ypač įvertinimo procese, įprastinis pedagoginis procesas tampa pedagoginiu-tiriamuoju.Reikšminiai žodžiai: Motyvacijos mechanizamas; Universitetinės studijos; Testavimas; Motivational mechanism; University studies; Testing.

ENThe article aims to answer a question how achievement tests and testing in general can become an effective motivation to learn. In order to analyse motivation to learn within achievements’ evaluation process, the study is based on Maslow, Hertzberg, Vroom, Adams, and Heder motivation theories. The study identifies and explicitly describes motivational mechanisms of evaluating education progress. The objective of empirical research is to check in practice what options of the evaluation process, implemented within a specific didactic system, correspond to the defined pedagogical requirements for tests, evaluations, and basic motivation mechanisms. The analysis of the results disclosed that motivation in a didactic process is flexible and responsive to didactical changes. Pedagogically based evaluation system imposes direct motivational influence on the progress of students; in addition, it features an indirect influence on reducing explicitly common negative attitude towards the evaluation. The analysis disclosed that higher evaluation results do not have motivational influence within the evaluation process. Teachers, who seek educational and motivational goals in a didactic process, must also conduct an investigative research and expediently motivate students, especially by the process of evaluation, thus the usual pedagogical processes could become pedagogical-investigative ones.

Related Publications:
Pasiekimo testai ir testavimas kaip asmenybės motyvavimo studijoms veiksnys : disertacija / Raimonda Minkutė. Kaunas, 1997. 183 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9637
Updated:
2013-04-28 17:00:06
Metrics:
Views: 17
Export: