Finansinių technologijų įmonių vertinimas

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinių technologijų įmonių vertinimas
Alternative Title:
Valuation study of financial technology companies
In the Book:
24-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21-22 d. Vilnius. Vilnius : Technika, 2021. P. 466-477. (Mokslas - Lietuvos ateitis: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Finansinės technologijos, Fintech, įmonių vertinimas, rizikos ir grėsmės. Keywords: Financial Technologies, Fintech, companies evaluation, risks, and threats.
Summary / Abstract:

LTDarbe iškelta problema – kaip identifikuoti nepatikimas Fintech įmones. Remiantis mokslinės literatūros šaltiniais, straipsnio pradžioje yra siekiama paaiškinti Fintech teorinę sampratą, apibūdinant Fintech raidą, įvertinant Fintech poveikį šalies finansų sektoriui, tuomet siekiama įvardinti galimas rizikas, kurias gali kelti nepatikimos Fintech įmonės. Problemai išspręsti yra siekiama sukurti Fintech įmonių vertinimo metodą. Šiam tikslui įvykdyti surinkti viešai prieinami duomenys apie Fintech įmones, suklasifikuoti į rodiklius. Suformuota vertinimo tyrimo metodologija, tyrimui taikomi mokslinės literatūros analizės, duomenų analizės, sisteminimo, matematinės ir statistinės analizės metodai. Tyrimo objektas – Lietuvoje veiklą vykdančios Fintech įmonės. Remiantis nustatytais rodikliais ir tyrimo rezultatais siekiama atlikti pasirinktų Fintech įmonių vertinimą ir patikrinti gautus rezultatus. [Iš leidinio]

ENThis master thesis raises an issue – how to identify unreliable Fintech companies. Theoretical concept of Fintech and its development will be clarified at the beginning of the thesis, the impact of Fintech on the country’s financial sector will be evaluated, potential risks posed by unreliable Fintech companies will be defined. In order to solve the issue, an assessment method for Fintech companies will be created. Publicly available data on Fintech companies will be collected, in order to achieve the purpose and then results will be classified into indicators. The assessment research methodology will be formed, scientific literature analysis, data analysis, methods of systematization, mathematical and statistical analysis are used for this research. The object of the entire research – Fintech companies operating in Lithuania. Based on the established indicators and research results the aim is set to carry out an assessment of the selected Fintech companies, to check and evaluate the obtained results. [From the publication]

ISBN:
9786094762796
ISSN:
2029-7149
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96293
Updated:
2022-11-29 07:25:55
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: