Pranciškus Žitkevičius - dailininkas, publicistas, lietuvis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pranciškus Žitkevičius - dailininkas, publicistas, lietuvis
Alternative Title:
Pranciškus Žitkevičius - an artist, a publicist, a Lithuanian
Keywords:
LT
Krikliniai; Panevėžys; Šveicarija (Switzerland); Lietuva (Lithuania); Dailė / Art; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTPranciškus Žitkevičius gimė 1869 metų spalio 7 dieną Pumpėnų parapijos Kriklinių kaime. Gausioje šeimoje gyvenimas nebuvo lengvas, tačiau visi jos nariai buvo susipratę lietuviai, laikė ir platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Gal todėl Pranciškus Žitkevičius buvo toks jautrus socialiniams, tautiniams ir politiniams klausimams. Nėra abejonės, kad jaunuolio meniniai polinkiai ir tautinis susipratimas išryškėjo jau ankstyvoje jaunystėje. Nusprendęs tobulinti savo kaip dailininko talentą ir išvykęs svetur, jis pasmerkė save dažniems nepritekliams, o kartais tiesiog skurdui. Tačiau talentas ir pelenuose žiba: 22 metų jaunuolį ėmė remti Amerikos lietuviai iš Plimuto, už ką jaunasis dailininkas nutapė jiems keletą portretų, nupiešė Vienybės lietuvninkų laikraščiui „antgalį“ ir dar šį tą. 1897–1899 metais gyvendamas Šveicarijoje, Ciūriche, dalyvavo „Lietuviškos jaunuomenės draugijos“ veikloje, priklausė jos komitetui. Šio komiteto pasiųstas organizuoti Lietuvių etnografinę ekspoziciją 1900 metų Pasaulinėje parodoje, 1899 metais atvažiavo į Paryžių. Po 1905 metų grįžo į tėvynę, buvo represuotas už anticarines kalbas, sėdėjo Panevėžio kalėjime kaip politinis kalinys. Praradęs sveikatą, mirė 1917 metų balandžio 6 dieną. Pranciškus Žitkevičius lietuvybei nusipelnė aktyviu dalyvavimu visuomeninėje jaunuomenės organizacijų veikloje, Lietuvos pristatymu Paryžiaus parodoje, garsus viešas savo lietuviškumo ir patriotizmo deklaravimu laiškuose, publicistiniuose ir beletristiniuose rašiniuose spaudoje, lietuviškų knygų kaupimu ir platinimu. Atskira, bet neatsiejama nuo lietuvybės jo veiklos sritis buvo dailės darbai ir knygų bei laikraščių iliustravimas.Reikšminiai žodžiai: Dailė; Publicistika; Lietuviška spauda; Artist; Lithuanian press; Public activities.

ENPranciškus Žitkevičius was born on the 7th of October 1869 in the village of Krikliniai of Pumpėnai parish. There is no doubt that the young man’s artistic predispositions and national consciousness showed through already in young age. After deciding to polish up his painter’s talent and going abroad, he condemned himself to frequent deprivations, and sometimes literally to poverty. However, the talent glitters even in ashes: American Lithuanians from Plymouth started sponsoring the young man of 22 years and he was able to paint several pictures for them. He also cooperated with the newspaper Vienybė lietuvninkų (Unity of Lithuanians) and created drawings for them. In 1897–1899, while living in Zurich, Switzerland, he participated in activities of the Lithuanian Youth Society and was a member of its committee. Sent by this committee to organize ethnographic exposition of Lithuanians in the World Exhibition in 1900, he travelled to Paris in 1899. After 1905 he returned to the motherland, was imposed repressive measures for anti-tsar speeches and served time in the prison of Panevėžys as state prisoner. He lost his health there and died on the 6th of April 1917. Pranciškus Žitkevičius is a meritorious individual to Lithuanianity for his active participation in voluntary activities of youth, presentation of Lithuania in the exhibition in Paris. He is famous for public declaration of his Lithuanianity and patriotism in letters, publicistic and fictional essays in press, accumulation and dissemination of Lithuanian books. Paintings and illustration of books and newspapers represented an independent area of his activities, however, non-associable from Lithuanianity.

ISBN:
9955522518
Related Publications:
Lietuviški elementoriai / sudarė. Kaunas : Šviesa, 2000. 373 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9616
Updated:
2013-04-28 16:59:53
Metrics:
Views: 25
Export: