Система котроля качества аудита в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Система котроля качества аудита в Литве
Alternative Title:
Quality control system of audit in Lithuania
Summary / Abstract:

LTLietuvai įstojus į Europos Sąjungą Lietuvos audito kompanijos susidurs su didele konkurencija, todėl didelę reikšmę įgauna kokybės kontrolė. Siekiant vystyti audito veiklą reikia skirti daug dėmesio formuojant ir tobulinant audito, kaip kokybės pagrindo, metodologijos įtvirtinimą. Tyrimo tikslas - nustatyti priemonių, kurias taiko auditoriai, siekdami užtikrinti audito kokybės kontrolę ir nustatant procedūras, tobulinimo galimybę. Audito sėkmė priklauso nuo audito aplinkos ir audito kokybės priežiūros sistemos. Kokybės kontrolės politikos ir metodų tikslai apima atskirų asmenų ir kompanijų veiklos tobulinimą, garantavimą, kad bus laikomasi techninių ir etinių standartų. Siekiant užtikrinti kompleksinį požiūrį į priemones, garantuojančias audito kokybę, reikia realizuoti sisteminį požiūrį ir ISO standartų bei audito harmonizavimą. Nesukūrus kokybės vadybos sistemos negalima įvesti paslaugų kokybės sertifikavimo auditorių kompanijose. Tačiau auditavimo programų ir dokumentavimo standartizavimas, taikant standartines elektronines auditavimo programas atliekant auditą, leistų pasiekti geresnę kokybę ir kontrolę visuose audito etapuose. Autoriai atliko tyrimą 68 įmonėse, iš kurių trisdešimtyje įdiegti ISO, stengdamiesi išsiaiškinti, kokią įtaką ISO daro tiriamų įmonių vidaus kontrolės stiprinimui. Tyrimo rezultatai rodo, kad įmonėse, įdiegusiose ISO, naudojami standartiniai dokumentai ir procesai, o taip pat jų kokybės kontrolės procedūros ir auditas. Todėl galima daryti išvadą, kad ISO stiprina vidaus kontrolės sistemą. Galima teigti, kad įdiegus ISO auditorių kompanijose, jų kokybės kontrolės vadybos sistema būtų pakankamai orientuota į vartotoją.

ENNot only in Lithuania development of audit activity requires attention to formation questions and to embedding methodology of audit as quality basis. Success of audit depends on environment which involves audit and on supervision system of audit quality. Activity development of individual persons and enterprises, technical and ethical standards following get into politics tasks also quality control methods. To reach complex approach to measures revision which guarantees audit quality we need to implement system approach and harmonization of ISO standards and audit. Without creating management quality system is not possible to accept quality certification facility performance in auditing enterprises. But auditing programs standardization and documentation using standard electronic auditing programs for audit performance could take to higher quality and control in all audit stages. Authors did researches of 68 enterprises, 30 of which have ISO, trying to clear out what influence has ISO to internal control strengthening of researched enterprises. According to performed researches noticed that enterprises which have ISO uses standard documents and processes also procedures of their quality control and audit. By that is possible to draw a conclusion, that ISO makes internal control system stronger. According to researches performed is possible to confirm that ISO implementation in audit enterprises, their quality management system control would be oriented enough to the user. [From the publication]

ISBN:
966-683-080-9
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9575
Updated:
2013-04-28 16:59:23
Metrics:
Views: 13
Export: