Model of emancipation of spoken English in a multicultural context: the problem-based learning case study of International Studies Centre in Kaunas University of Technology

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Model of emancipation of spoken English in a multicultural context: the problem-based learning case study of International Studies Centre in Kaunas University of Technology
In the Journal:
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching.
Summary / Abstract:

LTLietuvos tapimas Europos Sąjungos nare atnešė daug politinių, ekonominių ir socialinių pokyčių, kurie įtakojo Lietuvos visuomenės gyvenimą. Ryškiausias ir akivaizdžiausas pokytis yra spartus multikultūrinių bendruomenių formavimasis įvairiose Lietuvos politinėse, religinėse ir švietimo institucijose. Jų sėkmingo gyvavimo išankstinė sąlyga yra demokratinių socialinių principų supratimas bei gebėjimas laisvai vartoti užsienio kalbą, daugeliu atveju anglų. Siekis dalyvauti demokratinėje diskusijoje stiprėja, kai studentai susiduria su problemos kontekstu, kai jie tampa patys atsakingi už sėkmingą problemos sprendimą. Probleminio mokymosi (ang. PBL) paradigma tampa vis svarbesnė. Svarbiausias mokslinis pristomo tyrimo aspektas yra PBL galimybių tyrinėjimas vystant šnekamosios anglų kalbos įgūdžius multikultūriniame kontekste. Tyrimo schemą sudarė paruošiamoji turinio analizė, atskleidžianti anglų kalbos mokymosi prioritetus multikultūrinėje (multitautinėje) grupėje, bei devynių stadijų atvejais paremtas PBL tyrimas, vykęs Kauno technologijos universiteto Tarptautinių studijų centre. Grupė, sudaryta iš studentų iš Rusijos, Palestinos, Italijos ir Lietuvos (n=15) buvo ypatinga savo multikultūriniu klimatu ir skirtingu šnekamosios anglų kalbos lygiu. Studentų refleksinių įrašų analizė (n=344), atlikta remiantis fenomenologiniais metodologiniais principais, paremia teiginį, kad PBL modelis padeda skirtingų kultūrų studentamas prisitaikyti prie multikultūrinės mokymosi aplinkos.Reikšminiai žodžiai: Multikultūrinė aplinka; Šnekamosios anglų kalbos probleminis mokymas.

ENBeing the member of the European Union resulted in a lot of political, economical and social changes that influence the life of Lithuanian society. The major and the most evident transformation is the rapid formation of multicultural communities in different political, religious and educational institutions of Lithuania. Their successful functioning is preconditioned by the understanding of democratic social principles of existence and the level of fluent communication a foreign language, in most cases English. The intention to participate in the democratic discussion is especially stimulated when students face problem context, and are responsible to solve the problem successfully. In this case the paradigm of problem- based learning (further PBL) is getting more and more important. Thus, the main scientific issue of the presented research paper concentrates on the research of the PBL educational possibilities while developing the emancipated spoken English in a multicultural context. The research design consists of preparatory content analysis revealing learning English priorities of a multicultural (multinational) group and the nine-staged PBL case-based study of International Studies Centre in Kaunas University of Technology. The group consisting of the students from Russia, Palestine, Italy, and Lithuania (n=15) was peculiar for its multicultural climate and different command of the Spoken English. The analysis of students' reflective records (n=344), supports the position stating that PBL model helps the students of different cultures to adapt to the multicultural learning environment. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9570
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 20
Export: