Lithuanian trade development : the Baltic region case

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian trade development: the Baltic region case
In the Journal:
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Konkurencija / Competition; Tarptautinė prekyba / International trade.
Summary / Abstract:

LTEuropos ekonominės integracijos, globalizacijos pasauliniu mastu procesai keičia verslo aplinką kiekvienoje šalyje visais lygiais iškeldami daugybę naujų problemų ir klausimų. Vienas tokių klausimų yra prekybos kaip ekonominio augimo veiksnio valstybės lygyje problema, jo teorinis ir praktinis pagrįstumas. Didėjant galimybėms įeiti į naujas prekių, išteklių, technologijų rinkas, verslas visose veiklos srityse susiduria su vis didėjančia konkurencija, peržengiančia nacionalines ribas ir tampančia tarptautine. Globaliniame lygyje gamintojų sugebėjimas konkuruoti priklauso ne tik nuo atskiros įmonės veiklos kokybinių rezultatų, bet ir nuo valstybės vykdomos ekonominės politikos. Kiekviena valstybė yra suinteresuota gauti didesnes įplaukas iš užsienio ir užsitikrinti stabilesnį ir spartesnį ekonominį augimą. Straipsnio tyrimo objektas: tarptautinė prekyba tarp Baltijos regiono valstybių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tyrimo tikslas: parodyti tarptautinę prekybą kaip vieną iš svarbiausių veiksnių, lemiančių šalies ekonominį augimą, pagrįstą įgytuoju lyginamuoju pranašumu Baltijos regiono valstybėse, ir jos kitimo tendencijas. Tyrimo uždaviniai: apibūdinti šalies tarptautinės prekybos svarbą atskirų pasaulio regionų lygmeniu; charakterizuoti Europos Sąjungos (ES) regionų, tame tarpe ir Baltijos regiono valstybių tarptautinės prekybos struktūrą ir jos kitimo tendencijas; nustatyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos tarptautinės prekybos specializaciją ir įgytąjį lyginamąjį pranašumą ir jų kitimo tendencijas, naudojant standartinę tarptautinės prekybos klasifikaciją (SITC). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos šalys (Baltic states); Konkurencingumas; Eksportas; Importas; Tarptautinė prekyba; Konkurencinis pranašumas; Baltic States; Competitiveness; Export; Import; International trade; Revealed comparative advantage.

ENThe European economic integration and globalization processes are altering the business environment in each country by raising a mass of new problems and issues. One of such issues is related to trade as an economic growth factor on the state level and its validity in theory and practice. While opportunities to enter new trade and technology markets are increasing, businesses are faced with increasing competition that exceeds national boundaries and becomes international. Ability of producers to compete on the global level depends not only on qualitative results of a separate business operation but also on the state economic policy. Each state is interested in receiving greater revenues from abroad and ensuring a more stabile and rapid economic growth. The object of the article: international trade between the states of the Baltic region: Lithuania, Latvia, and Estonia. The aim of the research: to demonstrate international trade as one of the key factors determining economic growth of a country, which is based on achieved comparative advantage in the states of the Baltic region and change related trends. The objectives of the research: to describe international importance of the state on the level of separate world regions, characterize international trade structure and change trends pertaining to EU regions and the Baltic region states amongst them, to ascertain international trade specialization and gained comparative advantage of Lithuania as well as related change trends by using the standard international trade classification (SITC).

ISSN:
1506-1965
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9551
Updated:
2020-07-24 10:23:31
Metrics:
Views: 7
Export: