Manifestation of the Tendencies of Educational Change in Lithuanian Secondary School

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Manifestation of the Tendencies of Educational Change in Lithuanian Secondary School
Alternative Title:
Švietimo kaitos tendencijų raiška Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 197-204. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti pasaulio švietimo kaitos tendencijų raišką Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Išskiriamos septynios švietimo kaitos tendencijos: pedagogo veiklos intensyvėjimas; glaudesnis pedagogų tarpusavio bendradarbiavimas; padidėjusios pedagogų saviraiškos galimybės; glaudesnis bendradarbiavimas su mokinių tėvais; besikeičiantys, paremti bendradarbiavimu pedagogų ir moksleivių tarpusavio santykiai; edukacinių tyrimų plėtra mokykloje; padidėjęs dėmesys individualiems moksleivio poreikiams. Straipsnyje pristatomi tyrimo, atskleidžiančio šių tendencijų raišką Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose rezultatai. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų veiklos kaita išryškėja visų septynių minėtų švietimo kaitos tendencijų kontekste. Jų raiškos vertinimas svyruoja nuo “kartais” iki “dažnai”. Tendencijų raiškos intensyvumas nevienodas: statistiškai reikšmingai silpniau reiškiasi tokios tendencijos, kaip “Glaudesnis bendradarbiavimas su moksleivių tėvais” ir “Pedagogo veiklos intensyvėjimas”. Stipriausiai reiškiasi tokios tendencijos, kaip “padidėjusios mokytojo saviraiškos galimybės”, “padidėjęs dėmesys individualiems moksleivio poreikiams”, “pakitę, paremti bendradarbiavimu pedagogo ir ugdytinio santykiai”. Atskirų švietimo kaitos tendencijų raiškos vertinimas mažai priklauso nuo respondentų demografinių charakteristikų, tačiau statistiškai reikšmingai priklauso nuo statistinio lizdo ypatybių; t. y jų raiška skiriasi kaimo ir miesto mokyklose. Be to, ji labai priklauso nuo mokyklos vidinių ypatybių (mokyklos tradicijų, vadovavimo ir kt.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojų veikla; švietimo kaitos tebdencijos; Activity of teachers; Tendencies of a postmodern society.

ENThe purpose of this article is to disclose the manifestation of global educational change trends in Lithuanian secondary school of general education. Seven educational change trends are singled out: intensification of the pedagogue’s activities; closer mutual cooperation between pedagogues; increased opportunities for pedagogue self-expression; closer cooperation with pupil parents; changing, cooperation-based pedagogue-pupil relations; educational research development at school; closer attention to individual student needs. The article presents results of the research disclosing the manifestation of such trends in Lithuanian general education schools. Pedagogue activity change in Lithuanian general education schools manifests itself in the context of all seven educational change trends listed above. Their manifestation rating differs from “from time to time” to “often”. The trend manifestations differ in intensiveness: some trends manifest themselves in statistically significant weaker manner, such as “Closer cooperation with pupil parents” and “Intensification of the pedagogue’s activities”. Such trends as “Increased opportunities for pedagogue self-expression”, “Closer attention to individual pupil needs”, “Changing, cooperation-based pedagogue-pupil relations” are strongest manifested. Rating of individual educational change trend manifestation slightly depends on respondent demographical characteristics, however has a statistically significant dependence on statistical nest peculiarities, i.e., their manifestation differs in urban and rural schools. Beside this, it is very much subject to school in-house profile (school traditions, management, etc.).

Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9533
Updated:
2017-07-05 15:01:19
Metrics:
Views: 9
Export: