Šiaurės Lietuvos partizanų spauda

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaurės Lietuvos partizanų spauda
Alternative Title:
Partisans' press in North Lithuania
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami Šiaurės Vidurio partizanų organizacinių struktūrų leidiniai, aptariama jų tematika; paminimi ir kitur leisti čia platinti laisvės kovotojų spaudiniai. Pirmaisiais ginkluoto pasipriešinimo metais Šiaurės Vidurio Lietuvos partizanai parengė, daugino ir platino atsišaukimus. Pagrindinė tema buvo to laikotarpio politinės aktualijos, krašte prasidėjusi sovietizacija. Šių spaudinių beveik neišliko. 1945–1946 m. Vakarų Lietuvoje įsikūrė stambūs partizanų junginiai, tokie kaip LLA Žemaičių legionas, vėliau jis ėmė veikti kaip Žemaičių apygarda. 1945 m. žemaičiai pradėjo leisti laikraštį Laisvės balsas, kuris ėjo iki 1953 m. 1948 m. pradėjo eiti laikraštis Prisikėlimo ugnis (tiražas – 200–400 egz.). Leisti spaudą buvo sunku dėl techninių priežasčių: trūko kokybiško popieriaus, dažų, gedo rašomosios mašinėlės. Nuo 1951 m. laikraštis pradėtas spausdinti iškiliuoju tipografiniu būdu. Partizaninio karo antroje pusėje spauda ir visuomeninė veikla darėsi vis svarbesnė. Be periodinių leidinių apygardos teritorijoje buvo išleista eilėraščių, dainų rinkinių, maldaknygių. Straipsnyje aptariami ir kiti partizanų leisti leidiniai. Jų tematiką diktavo pati partizanų kova: spaudoje buvo aiškinami partizanų kovos tikslai, apžvelgiamas nueitas kovos kelias, aptariami tarptautiniai santykiai, kritikuojamas komunizmas ir kt. Laisvoji partizanų spauda plito tarp kovotojų ir gyventojų, skelbė tiesos žodį ir kėlė dvasią. Spauda buvo partizanų kovų ir gyvenimo metraštis, atspindėjęs kovotojų pasaulėžiūrą, siekius, santykius su visuomene.Reikšminiai žodžiai: Partizanai; Rezistencijos spauda.

ENThe article reviews the publications of freedom-fighters’ organisation structures in the Middle North, discusses their subjects, and mentions elsewhere published but here distributed freedom-fighters’ printings. During the first year of military resistance, Middle–North Lithuanian freedom-fighters produced and distributed proclamations. The printings covered political realities of that time and recently started sovietisation. The most of those printings were lost. In 1945-1946, major Lithuanian freedom-fighters’ structures, such as the LLA Lower Lithuania Legion (LLA Žemaičių legionas), which then became the Circuit of Lower Lithuania, were located in the West of Lithuania. In 1945, Lower Lithuanians initiated publishing a newspaper “The Voice of Freedom” (Laisvės balsas) which circulated till 1953. The newspaper “The Fire of Reincarnation” (Prisikėlimo ugnis) (with 200-400 pcs.) started circulating in 1948. Printing was difficult due to technical reasons: publishers lacked for quality paper and printing pigments, typing equipment often broke down. From 1951, the newspaper was printed in relief way. In the second half of the war for freedom, press and public activities became even more important. Beyond periodical publications, the publishers of the circuit published poems, collections of songs, and prayer-books. The article discusses other publications of freedom-fighters too. Their subjects were dictated by the war for freedom: press clarified the objectives of freedom-fighters, traced the way passed, discussed international relations, criticized communism, and etc. Free freedom-fighters’ press was popular among fighters and civil citizens; it declared the words of truth and encouraged the free spirit. Freedom-fighters’ press was a chronicle of their fights and life that reflected their worldview, objectives, and relationship with society.

ISBN:
9955522518
Related Publications:
Lietuvos partizanai 1944-1953 m / Nijolė Gaškaitė, Dalia Kuodytė, Algis Kašėta, Bonifacas Ulevičius. Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996. 494 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9467
Updated:
2017-09-23 14:57:42
Metrics:
Views: 21
Export: