Aktyvios įtraukties apribojimai ir socialinių paslaugų vaidmuo: Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvios įtraukties apribojimai ir socialinių paslaugų vaidmuo: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Restrictions on active inclusion and the role of social services: the case of Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2021, t. 32, Nr. 2, p. 105-117
Keywords:
LT
Aktyvi įtrauktis; Įtrauki darbo rinka; Socialinės paslaugos; Socialinė politika.
EN
Active inclusion; Inclusive labour market; Social services; Social policy.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje, ypač išsivysčiusiose šalyse (EBPO), vis plačiau naudojamos aktyvios įtraukties politikos priemonės. Kryptingiausiai ir nuosekliausiai ši koncepcija yra taikoma ES šalyse, atskiros valstybės aktyvinimo politikos priemonėms finansuoti išleidžia per 1 % nacionalinio BVP. Ši koncepcija ne mažiau žinoma ir už Atlanto, ji analizuojama kaip workfare modelio pagrindas. Aktyvios įtraukties koncepcija siejama su socialinės įtraukties ir dalyvavimo darbo rinkoje darbingo amžiaus asmenų, patiriančių skurdą ar socialinę atskirtį, skatinimu. Šis straipsnis yra antrasis autorių darbas, analizuojantis aktyvios įtraukties koncepciją ir jos realizavimą Lietuvoje. Straipsnyje analizuojamas šios koncepcijos turinys, akcentuojant aktyvios įtraukties apribojimus ir kritiką iš dešiniųjų bei kairiųjų politikos atstovų, plačiau nagrinėjamos socialinės paslaugos ir jų vieta aktyvios įtraukties koncepcijoje. Praktinėje straipsnio dalyje aptariama Lietuvos 2009–2019 m. aktyvios įtraukties strategijos socialinių paslaugų dimensija. Atliktos analizės pagrindu daroma išvada, kad įgalinančių paslaugų prieinamumas Lietuvoje yra nepakankamas, nors nuo 2009 m. ir stebimi teigiami minėtų paslaugų prieinamumo ir aprėpties pokyčiai. [Iš leidinio]

ENThe use of active inclusion (AI) policies is steadily growing worldwide, especially among developed (OECD) countries. This concept is most consistently applied in EU countries, with some countries spending more than 1% of their GDP on the activation policies. This concept is also well-known in the countries of the American continent, where it stands as the basis of the workfare model. The concept of AI is linked to the promotion of social inclusion and participation in the labour market for people of working age experiencing poverty or social exclusion. This article is the second work of the authors analysing the concept of AI and its implementation in Lithuania. The article analyses the content of AI concept, placing more emphasis on the limitations of AI and criticism from the right-wing and the left-wing politicians. The article also examines the issue of social services and their place in the concept of AI. The empirical part of the article analyses different dimensions of social services in Lithuania during the period from 2009 to 2018(9). On the basis of the performed analysis, it is concluded that the availability of enabling services in Lithuania is insufficient, despite the fact that positive changes in the availability and coverage of the above-mentioned services have been observed since 2009. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v32i2.4410
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94532
Updated:
2022-04-25 07:51:07
Metrics:
Views: 2
Export: